ગુરુવાર, 7 જાન્યુઆરી, 2021

ગુરુવારે કરો ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે

 ગુરુવારે કરો ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે


॥ શ્રીવિષ્ણુ અષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

ૐ વિષ્ણવે નમઃ ।

ૐ લક્ષ્મીપતયે નમઃ ।

ૐ કૃષ્ણાય નમઃ ।

ૐ વૈકુણ્ઠાય નમઃ ।

ૐ ગરુડધ્વજાય નમઃ ।

ૐ પરબ્રહ્મણે નમઃ ।

ૐ જગન્નાથાય નમઃ ।

ૐ વાસુદેવાય નમઃ ।

ૐ ત્રિવિક્રમાય નમઃ ।

ૐ દૈત્યાન્તકાય નમઃ ॥ 10 ॥

ૐ મધુરિપવે નમઃ ।

ૐ તાર્ક્ષ્યવાહનાય નમઃ ।

ૐ સનાતનાય નમઃ ।

ૐ નારાયણાય નમઃ ।

ૐ પદ્મનાભાય નમઃ ।

ૐ હૃષીકેશાય નમઃ ।

ૐ સુધાપ્રદાય નમઃ ।

ૐ માધવાય નમઃ ।

ૐ પુણ્ડરીકાક્ષાય નમઃ ।

ૐ સ્થિતિકર્ત્રે નમઃ ॥ 20 ॥

ૐ પરાત્પરાય નમઃ ।

ૐ વનમાલિને નમઃ ।

ૐ યજ્ઞરૂપાય નમઃ ।

ૐ ચક્રપાણયે નમઃ ।

ૐ ગદાધરાય નમઃ ।

ૐ ઉપેન્દ્રાય નમઃ ।

ૐ કેશવાય નમઃ ।

ૐ હંસાય નમઃ ।

ૐ સમુદ્રમથનાય નમઃ ।

ૐ હરયે નમઃ ॥ 30 ॥


ૐ ગોવિન્દાય નમઃ ।

ૐ બ્રહ્મજનકાય નમઃ ।

ૐ કૈટભાસુરમર્દનાય નમઃ ।

ૐ શ્રીધરાય નમઃ ।

ૐ કામજનકાય નમઃ ।

ૐ શેષશાયિને નમઃ ।

ૐ ચતુર્ભુજાય નમઃ ।

ૐ પાઞ્ચજન્યધરાય નમઃ ।

ૐ શ્રીમતે નમઃ ।

ૐ શાર્ઙ્ગપાણયે નમઃ ॥ 40 ॥

ૐ જનાર્દનાય નમઃ ।

ૐ પીતામ્બરધરાય નમઃ ।

ૐ દેવાય નમઃ ।

ૐ સૂર્યચન્દ્રવિલોચનાય નમઃ ।

ૐ મત્સ્યરૂપાય નમઃ ।

ૐ કૂર્મતનવે નમઃ ।

ૐ ક્રોડરૂપાય નમઃ ।

ૐ નૃકેસરિણે નમઃ ।

ૐ વામનાય નમઃ ।

ૐ ભાર્ગવાય નમઃ ॥ 50 ॥


ૐ રામાય નમઃ ।

ૐ બલિને નમઃ ।

ૐ કલ્કિને નમઃ ।

ૐ હયાનનાય નમઃ ।

ૐ વિશ્વમ્ભરાય નમઃ ।

ૐ શિશુમારાય નમઃ ।

ૐ શ્રીકરાય નમઃ ।

ૐ કપિલાય નમઃ ।

ૐ ધ્રુવાય નમઃ ।

ૐ દત્તત્રેયાય નમઃ ॥ 60 ॥


ૐ અચ્યુતાય નમઃ ।

ૐ અનન્તાય નમઃ ।

ૐ મુકુન્દાય નમઃ ।

ૐ દધિવામનાય નમઃ ।

ૐ ધન્વન્તરયે નમઃ ।

ૐ શ્રીનિવાસાય નમઃ ।

ૐ પ્રદ્યુમ્નાય નમઃ ।

ૐ પુરુષોત્તમાય નમઃ ।

ૐ શ્રીવત્સકૌસ્તુભધરાય નમઃ ।

ૐ મુરારાતયે નમઃ ॥ 70 ॥


ૐ અધોક્ષજાય નમઃ ।

ૐ ઋષભાય નમઃ ।

ૐ મોહિનીરૂપધારિણે નમઃ ।

ૐ સઙ્કર્ષણાય નમઃ ।

ૐ પૃથવે નમઃ ।

ૐ ક્ષીરાબ્ધિશાયિને નમઃ ।

ૐ ભૂતાત્મને નમઃ ।

ૐ અનિરુદ્ધાય નમઃ ।

ૐ ભક્તવત્સલાય નમઃ ।

ૐ નરાય નમઃ ॥ 80 ॥

ૐ ગજેન્દ્રવરદાય નમઃ ।

ૐ ત્રિધામ્ને નમઃ ।

ૐ ભૂતભાવનાય નમઃ ।

ૐ શ્વેતદ્વીપસુવાસ્તવ્યાય નમઃ ।

ૐ સનકાદિમુનિધ્યેયાય નમઃ ।

ૐ ભગવતે નમઃ ।

ૐ શઙ્કરપ્રિયાય નમઃ ।

ૐ નીલકાન્તાય નમઃ ।

ૐ ધરાકાન્તાય નમઃ ।

ૐ વેદાત્મને નમઃ ॥ 90 ॥


ૐ બાદરાયણાય નમઃ ।

ૐ ભાગીરથીજન્મભૂમિપાદપદ્માય નમઃ ।

ૐ સતાં પ્રભવે નમઃ ।

ૐ સ્વભુવે નમઃ ।

ૐ વિભવે નમઃ ।

ૐ ઘનશ્યામાય નમઃ ।

ૐ જગત્કારણાય નમઃ ।

ૐ અવ્યયાય નમઃ ।

ૐ બુદ્ધાવતારાય નમઃ ।

ૐ શાન્તાત્મને નમઃ ॥ 100 ॥


ૐ લીલામાનુષવિગ્રહાય નમઃ ।

ૐ દામોદરાય નમઃ ।

ૐ વિરાડ્રૂપાય નમઃ ।

ૐ ભૂતભવ્યભવત્પ્રભવે નમઃ ।

ૐ આદિદેવાય નમઃ ।

ૐ દેવદેવાય નમઃ ।

ૐ પ્રહ્લાદપરિપાલકાય નમઃ ।

ૐ શ્રીમહાવિષ્ણવે નમઃ ॥ 108 ॥

ઇતિ શ્રી મહાવિષ્ણ્વષ્ટોત્તરશતનામવલિઃ સમાપ્તા ॥6 ટિપ્પણીઓ: