બુધવાર, 30 ડિસેમ્બર, 2020

આજે દત્ત જંયતિ ના દિવસે કરો દત્ત મહામાલા મંત્ર જાપ ગુજરાતી લખાણ સાથે | Datta Maha Mala Mantra Gujarati Lyrics | Okhaharan

આજે દત્ત જંયતિ ના દિવસે કરો દત્ત મહામાલા મંત્ર જાપ ગુજરાતી લખાણ સાથે | Datta Maha Mala Mantra Gujarati Lyrics | Okhaharan।।શ્રી દત્તમહામાલામન્ત્રઃ।।
ૐ નમો ભગવતે દત્તાત્રેયાય ,
સ્મરણમાત્રસન્તુષ્ટાય , મહાભયનિવારણાય,
મહાજ્ઞાનપ્રદાય, ચિદાનંદાત્મને,
બાલોન્મત્તપિશાચવેષાય , મહાયોગિને , અવધૂતાય
અનસૂયાનન્દવધૅનાય,અત્રિપુત્રાય,
ૐ ભવબન્ધવિમોચનાય, આં અસાધ્યસાધનાય
હી્ં સવૅવિભૂતિદાય, કોં અસાધ્યાકષૅણાય,
ઔં વાકૂપ્રદાય,કલીં જગતૂત્રયવશીકરણાય,
સૌઃ સવૅમનઃક્ષોભણાય , શ્રીં મહાસમ્પત્પ્રદાય ,
ગ્લૌં ભૂમણ્ડલાધિપત્યપ્રદાય,


 


 


 
દ્રાં ચિરંજીવિને, વષટૂ વશીકુરુ વશીકરુ,
વૌષટૂ આકષૅય આકષૅય,હું વિદ્રેષય વિદ્રેષય,
ફટ્ ઉચ્ચાટય ઉચ્ચાટય, ઠઃ ઠઃ સ્તમ્ભય સ્તમ્ભય,
ખેં ખેં મારય મારય, નમઃ સમ્પન્નય
સમ્પન્નય , સ્વાહા પોષય પોષય પરમન્ત્ર
પરયન્ત્ર પરતન્ત્રાણિ ચ્છિન્ધિ ચ્છિન્ધિ,
ગ્રહાન્ નિવારય નિવારય,વ્યાધીન્ વિનાશય વિનાશય,
દુઃખં હર હર,દારિધ્રં વિદ્રાવય
વિદ્રાવય દેહં પોષય પોષય,ચિતં તોષય તોષય,
સવૅમન્ત્રસ્વરૂપાય સવૅયન્ત્રસ્વરૂપાય
સવૅતંત્રસ્વરૂપાય , સવૅપલ્લવસ્વરૂપાય ,
ૐ નમો મહાસિદ્રાય  સ્વાહા।।
ૐ નમો ભગવતે દત્તાત્રેયાય ,
ૐ નમો મહાસિદ્રાય  સ્વાહા।।
ઈતિશ્રીદત્તમહામાલામન્ત્રઃ।।Check Out Best Deal of Day 

Amazon Prime offer which give Music Free, Free Movie , Web series to watch live on Amazon Prime Video.


For 1 Year 50% Discount Rs 999 /-