ગુરુવાર, 3 જૂન, 2021

શુક્રવારે કરો આ શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ની સ્તુતિ પુરાણોમા જાણવેલ આ સ્તુતિ કરવાથી માં નો વાસ ધરમાં રહે છે.Lakshmi Stuti Lyrics Gujarati Okhaharan

શુક્રવારે કરો આ શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ની સ્તુતિ પુરાણોમા જાણવેલ આ સ્તુતિ કરવાથી માં નો વાસ ધરમાં રહે છે.Lakshmi Stuti Lyrics Gujarati Okhaharan

lakshmi-stuti-lyrics-gujarati
lakshmi-stuti-lyrics-gujarati


 આજે આપણે ગુજરાતી ભક્તિ લેખમાં શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ની સ્તુતિ પુરાણોમા જાણવેલ આ સ્તુતિ કરવાથી માં નો વાસ ધરમાં રહે છે