શુક્રવાર, 17 જૂન, 2022

આજના શુભ દિવસે પાઠ કરો "" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે | Ganesh Chalisa In Gujarati Lyrics | Okhaharan

 આજના શુભ દિવસે પાઠ કરો "" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે | Ganesh Chalisa In GUjarati Lyrics | Okhaharan 

Ganesh-Chalisa-in-Gujarati-Lyrics
Ganesh-Chalisa-in-Gujarati-Lyrics

 

શ્રી ગણેશ ચાલીસા
શ્રી ગણેશાયૈ નમઃ ।
(દોહરો)
જય ગણેશ મંગલ કરન, ભરન જનમ સુખસાજ
 દીન દાનિ કીજૈ દયા,  હમ પર શ્રી મહારાજ
જય ગણપતિ જય જય શિવનન્દન,  જયજયજયજનક્લુષનિકન્દન;
જય લમ્બોદર વિઘ્ન વિનાશન, જયતિ સુમુખ વિજ્ઞાન વિકાસન.
જય જય કપિલ જયતિ ઇક દંતા, જપત જાહિ નિત સબ સુર સંતા;
જય જય ભાલચન્દ્ર મન ભાવન, જય ગજકર્ણ સકલ મન ભાવન.
જય જય વિકટ જયતિ વિનાયક, જય જય જય જયતિ વિનાયક;
જય જય જય ધૂમ્રકેતુ અસુરારી, જય ગજમુખ ત્રૈલોક્ય બિહારી. 


શ્રી ગણેશ આ કવચ નો પાઠ કરવાથી આસુરી તત્વો થી રક્ષા કરનારું નું છે અહી ક્લિક કરો. 

 દ્વાદશ નામ જપે કોઈ, તાહિ નિરન્તર મંગળ હોઈ;
રિદ્ધિ સિદ્ધિ દોઉ ચંવર ડુલાવૈ, મહિમા અમિતે પારકો પાવૈ.
લક્ષ લાભ દોઉ તનય સુહાયે, મુદિત હોત જગ જા કહે પાયે; ...
એક સમય શિવ રીસ કરિ ભારી, પારવતી કહં દીન્હ નિકારી.
 કિષ્કિંધા ગિરિ ગિરિજા ગઈ, તહં તુમ પ્રગટાવત ભઈ;
દ્વારપાલ યહં તુમહિ બનાઈ, આપ ગુફા બિય ધ્યાન લગાઈ.
કછુક દિવસ બીતે પર શંકર, ભયે શાન્ત ભોલે અભયંકર,
ખોજત ગિરજહિં તહં ચલિ આયે, રક્ષક દ્વાર તુમહિ તહં પાયે.
શિવ પ્રવિશન ચહ ગુફા મંઝારી, તબ તુમ બરજ્યો તિનહિં પ્રચારી;
કોપિ શંભુ તહં યુદ્ધ મચાવા, ધડર્સે સર તબ કોટિ ગિરાવા.
શિવા પ્રાર્થના સુનિ શિવ તોષે, કરિ શિર જોરિ તુમહિં પુનિ પોષે;
એક સમય ગણપતિ યહ હેતુ, સુનત સુનાય કહે વૃષકેતુ.
મહિ પરિક્રમા કરિકે જો આવે, સો ગણેશકી પદર્પી પાવૈ


સુનિ મયૂર ચઢી ચલે કુમારા, તબ તુમ યહ નિજ મનહિ વિચારો.
માતુ પિતા પરિકર જો લાવૈ, યહી પરિક્રમા ફલ સૌ પાવૈ;
યહ મન સોચિ તુરત તેહિ ઠાઈ, ફિરે પરદક્ષિન શિવ ગિરજાઈ,
બુદ્ધિમાન લખિ સબ સુર હર્ષે, તુમહિ સરાહિ સુમન બહુ વર્ષે,
સુર સમ્મતિ લહિં તબહિં મહેશા, તુમહિ બનાયહુ બેગિ  ગણેશા .
આદિ કલ્પમે સૃષ્ટિ પ્રસારન, હિત ઇચ્છા કીન્હેઉ જગ તારન;
પુનિ દેખહુ હરિ નૈન ઉધારી, સકલ જગતમેં હૈ અન્ધિયારી.
તબ હિર ધરેઉ ગણેશ સુરૂપા, ગજમુખ લમ્બોદર સુર ભૂપા;
દીર્ઘ સૂંડ સો સબ અધિયારી, ખૈચી લપેટી ઉદરમે ડારી,
તબતે જગત પૂજ્ય પ્રભુ ભયઉ, આદિ ગણેશ કહાવત ભયઉ,
મહિમા નાથ કહાં લગી ગાઉં, તબ યશ વરણત પાર ન પાઉં,
જય જય વન્દન વિદ્યાસાગર, જય મોદક પ્રિય સબ ગુણ સાગર;
કહં લગી કહો બદનકી શોભ, મુનિમન જાહિ વિલોકત લોભા
લાલ બરન દોઉ ચરણ સુહાવન, અમિત અધિક જો કીન્હેઉ  પાવન;
નાગ યજ્ઞ ઉપવીત સુહાવે, તીન નયન લખિ અરિ દુઃખ પાવે
અક્ષયમાલ નિજ દંત દક્ષકર, મોદક પાત્ર પરશુ બાયે ધર;
પદ્માસન મૂસક અસવારી, સોવત ત્રિવિધ તાપ ભયહારી.
જય જય દેવ સુજન મન રંજન, જય જય સુર દ્વિજ મહિ ભંજન;
જય જય સુર ગિરિજાકે નન્દન, જય જય જયંતિ ભક્ત ઉરચન્દન. 


""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

 જય જય અગ્ર પૂજ્ય શુભ કામા, સુમિરત સિદ્ધ હોઈ સબ કામા;
જય જય વ્યાસ સહાયક સ્વામી, કૃપા કરહુ ઉર અન્તરયામી.
જય જય જય પીતામ્બર ધારી, શુક્લામ્બર ધર જય અધહારી;
જયતિ રક્ત અમ્બર પરિધાન, વિઘ્ન વિમોચન મોદ નિધાન.
શંભુ જલન્ધર યુદ્ધ મચાવા, તહાં આપ નિજ બલહિં દિખાવા
અગણિત દૈત્ય નિમિષ મહં મારે, ભાગે બચે રહે અધ મારે.
હે પ્રભુ દીનબંધુ અવિનાશી, કરહુ કૃપા ત્રૈલોક્ય વિલાસી;
જય તપ પૂજા પાઠ અચારા, નહીં જાનત મતિ મંદ ગંવારા
નહીં વિજ્ઞાન ગ્રન્થ મત જાનો, કેવલ તવ ભરોસ ઉ૨ માનો;
ભૂલ ચૂક જો હોઈ હમારો ક્ષમિય નાથ મૈં દાસ તુમ્હારો
નહીં મો પહં બુદ્ધિ બલ લવલેશા, તવ બલ નિર્ભય રહત હમેશા;
નાથ, આપ હો બુદ્ધિ વિધાતા, અતિ આતુર દુખ કરહું નિપાતા.
જો જન તુમ્હરો ધ્યાન લગાવૈ, સો અભિમત ફલ બેગિહિં પાવૈ;
નાથ મોહિ બહુ દુષ્ટ સતાવે, શુભ કાજનમેં વિઘ્ન મચાવે.
 તિનકર નાશ બેગિહિ કીજૈ, મહારાજ મમ વિનય સુન લીજૈ;
તુમહિ આનિ ગિરજા શંકરકી, વિપત્તિ હટાવો જનકે ઘરકી.
જો યહ પઢે ગણેશ ચાલીસા, તાકહં સિદ્ધ હોઈ સિદ્ધિસા;
જો વ્રત ચૌથિ કરે મન લાઈ, તાપર ગણપતિ હોઈ સહાઈ.
નિર્જલ વ્રત દિન ભર જો કરઈ, ચન્દ્રોદય પૂજા અનુસરઈ;
યથાશક્તિ પૂજે ધરિ ધ્યાના, ગણપતિ છોડે ભજૈ નહીં આના.
તાકર કારજ સકલ સંવારે, સત્ય સત્ય શ્રુતિ સન્ત પુકારે;
ચૌથિ પરમ પ્યારી ગણરાજહિ, તાકહં ચાર મુખ્ય કરિ ભાજહિં. 


સંકટ ચૌથિકો પૂજિ ગણેશા, પૂજ્ય પદ વિનાયક ઈશા;
સિદ્ધિ વિનાયક ચૌથ કહાવૈ, જાસુ કૃપા જન અભિમત પાવૈ.
શ્રાવણ શુક્લ ચતુર્થી આવૈ, તબ વ્રતકો આરંભ લગાવૈ;
એક બાર કરિ સાત્ત્વિક અશના, રહે સનિયમ તજૈ સબ વ્યસના.
પૂજૈ નિત્ય કપર્દિ ગણેશા, તાકે પાપ રહે નહીં લેશા;
 ભાદ્ર શુક્લકી ચૌથિ સુહાવન, વ્રત સમાપ્ત તેહિ દિન કરિ પાવન.
દ્વાદશ નામ પાઠ નિત કરઈ, મન બચન કર્મ ધ્યાન નિત ધરઈ;
વિદ્યારંભ વિવાહ મઝારી, પુનિ પ્રવેશ યાત્રા સુખકારી.
 સંકટ તથા બિકટ સંગ્રામા, વિઘ્ન હોઈ નહીં કૌનેઉ કામા;
સત્ય સત્ય નહીં સંશય ભાઈ, ગણપતિ કૃપા સુમન અગમાઈ.
હે અબોધ જન આનન્દ, જાગત સોર્વિત શરણ તુમ્હારી;
અક્ષર પદ માયા સ્વરભંગા,ક્ષમહુ પાઠ કર અવિકૃત અંગા. 


શ્રી ગણપતિ અથવૅશીષૅ પાઠ Youtube પર સાભળો ફકત 3 મિનિટમાજ 

 તબ પ્રસાદ પૂરન સબ હોઈ, હૈ મરજાદ નામકી સોઈ.
નિશ્ચય દેઢ વિશ્વાસ કરી, પાઠ કરે મન લાય તાકે ઉપર શંભુસુત,
ગણપતિ હોય સહાય. શ્રી ગણેશજીની જય


ગણેશ ની ભક્તિ માટે  મોબાઈલ એપ ફી ડાઉનલોડ જે  Make in India છે અહી ક્લિક કરો.

 

આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો. 

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

હનુમાન ચાલીસા ની 9 ચોપાઈનું પઠન 🙏 મળશે 100% ફળ અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી મહાલક્ષ્મી નો આ પાઠ કરવાથી ગરીબ પણ કરોડપતિ બની જાય અહી ક્લિક કરો.      

 

શ્રી ગણપતિ અથવૅશીષૅ પાઠ Youtube પર સાભળો ફકત 3 મિનિટમાજ 


સરમતા સુખ પામીએ ગણપતિ ભજન Youtube પર સાભળો 

 

શુભ દિવસે શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇