શનિવાર, 9 ઑક્ટોબર, 2021

નવરાત્રી સ્પેશિયલ | શ્રીભવાની અષ્ટક ગુજરાતી અથૅ સહિત | Bhavani Ashtakam with Gujarati Lyrics Meaning | Okhaharan

નવરાત્રી સ્પેશિયલ | શ્રીભવાની અષ્ટક ગુજરાતી અથૅ સહિત | Bhavani Ashtakam with Gujarati Lyrics Meaning | Okhaharan

Bhavani-Ashtakam-with-Gujarati-Lyrics-Meaning
Bhavani-Ashtakam-with-Gujarati-Lyrics-Meaning

 ભવાની અષ્ટક


ન તાતો ન માતા ન બન્ધુનૅ દાતા

 ન પુત્રો ન પુત્રી ન ભૃત્યો ન ભર્તા

 ન જાયા ન વિધા ત વૃત્તિર્મમૈવ

ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ ૧ ॥

હે ભવાનિ ! પિતા, માતા, ભાઈ, દાતા, પુત્ર, પુત્રી, ભૃત્ય, સ્વામી, સ્ત્રી, વિદ્યા અને વૃત્તિ આમાંથી કોઈ પણ મારું નથી, હે દેવી ! એક માત્ર તું જ મારી ગતિ છે, તું જ મારી ગતિ છે


Mataji-Mantra-Kuldevi-Mantra-Mantra-Gujarati-Lyrics

ભવાબ્ધાવપારે મહાદુઃખભીરુઃ

પપાત પ્રકામી પ્રલોભી પ્રમત્તઃ

 કુસંસાર પાશ પ્રબદ્ધઃ સદાહં

ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ ૨ ।॥

હું અપાર ભવસાગરમાં પડેલો છું. મહા દુઃખોથી ભયભીત છું. કામી, લોભી, મતવાલો તથા ઘૃણાયોગ્ય સંસારનાં બંધનોમાં બંધાયેલો છું. હે ભવાની હવે એકમાત્ર તું જ મારી ગતિ છે.


ન જાનામિ દાનં ન ચ ધ્યાનયોગં

 ન જાનામિ તંત્ર ન ચ સ્તોત્ર મંત્રમ્‌

 ન જાનામિ પૂજા ન ચ ન્યાસ યોગં

ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ । ૩ ।|

હે દેવી ! હું ન તો દાન આપવાનું જાણું છું, અને ન તો  ધ્યાનમાર્ગની મને ખબર છે. તંત્ર અને સ્તોત્ર-મંત્રોનું પણ મને જ્ઞાન નથી, પૂજા તથા ન્યાસ આદિની કિયાઓથી તો હું એકદમ કોરો છું. હવે એકમાત્ર તું જ મારી ગતિ છે. ।૩॥


ન જાનામિ પુણ્યં ન જાનામિ તીર્થ '

ન જાનામિ મુક્તિ લયં વા કદાચિત્‌

 ન જાનામિ ભક્તિં વ્રતં વાપિ માતર

ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ ॥ ૪ ॥।

ન પુણ્ય જાણું છું ન તીર્થ, ન મુક્તિની જાણ છે ન લયની. હે માતા ! ભક્તિ અને વ્રત પણ મને જ્ઞાત નથી. હે ભવાનિ | હે ભવાની હવે એકમાત્ર તું જ મારી ગતિ છે. ।૪।।


Durga-Ashtottara-Shatanamavali-108-Names-gujarati-Lyrics

કુકમીં કુસંગી કુબુદ્ધિઃ કુદાસઃ

કુલાચારહીન કદાચારલીનઃ |

કુદષ્ટિઃ કુવાક્યપ્રબન્ધઃ સદા હં.

ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ॥ પ ॥

હું કુંકર્મી, ખરાબ સંગતમાં રહેનારો, દુર્બુદ્ધિ, દુષ્ટદાસ, કુલોચિત સદાચારથી હીન, દુરાચાર પરાયણ, કુત્સિત દષ્ટિ રાખનારો અને સદા કુવચન બોલનારો છું. હે ભવાની ! હવે એકમાત્ર તું જ મારી ગતિ છે.


પ્રજેશં રમેશં મહેશં સુરેશ

 દિનેશં નિશીધેશ્વરં વા કદાચિત્‌ |

ન જાનામિ ચાન્યત્‌ સદાહં શરણ્યે

ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ॥ ૬ ||

હું બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શિવ, ઇન્દ્ર, સૂર્ય, ચન્દ્ર તથા અન્ય કોઈ પણ દેવતાઓને નથી જાણતો, હે શરણ આપનારી ભવાની ! એકમાત્ર તું જ મારી ગતિ છે. .


. વિવાદે વિષાદે પ્રમાદે પ્રવાસે

જલે ચાનલે પર્વતે શત્તુમધ્યે ।

 અરણ્યે શરણ્યે સદા માં પ્રપાહિ

ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ || ૭

હે શરણ્યે ! તું વિવાદ, વિષાદ, પ્રમાદ, પરદેશ, જળ, અનલ, પર્વત, વન તથા શત્રુઓની મધ્યમાં સદાય મારી રક્ષા કરો. હે ભવાની ! એકમાત્ર તું જ મારી ગતિ છે.


 અનાથો દરિદ્રો જરારોગયુક્તો

મહાક્ષીણદીનઃ સદા જાડ્ય વક્ત્રઃ |

વિપત્તૌ પ્રવિષ્ટઃ પ્રણષ્ટઃ સદાહં

ગતિસ્ત્વં ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાનિ।॥ ૮ ॥

જે ભવાનિ ! હું હંમેશાથી અનાથ, દરિદ્ર, જરા-જીર્ણ, રોગી, અત્યંત દુર્બળ, દીન, ગુંગો, વિપદગ્રસ્ત અને નષ્ટ છું. હવે તું જ એકમાત્ર મારી ગતિ છે. ।૮।


Devi-Pratah-Smaranam-gujarati-lyrics

ઈતિ શ્રીમચ્છંકરાચાર્યવિરચિતં ભવાન્યષ્ટકમ્‌ સંપૂર્ણમ્‌ ॥ 

લેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો અને  

 દરરોજ આવા ભક્તિ લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇