સોમવાર, 4 જાન્યુઆરી, 2021

વલ્લભ ભટ્ટ રચિત બહુચર માતા આનંદ ગરબો છંદ ૪૩,૪૪,૪૫ નો આવો થાય છે અનુવાદ જાણો

 વલ્લભ ભટ્ટ રચિત બહુચર માતા આનંદ ગરબો છંદ ૪૩,૪૪,૪૫ નો આવો થાય છે અનુવાદ જાણો

આનંદ નો ગરબો એ માં બહુચર ની ભક્તિ કરવાનો અને પ્રસન્ન કરવાનો ઉત્તમ પાઠ છે. આનંદ ના ગરબા ની રચના ભાઈ ભક્ત વલ્લભ ભટ્ટ કરી હતી એવું કહેવાય છે કે માં બહુચર ભક્ત વલ્લભ ભટ્ટ ના જીભ ના અગ્ર પર બેસી ને આનંદ ના ગરબા ની રચના કરી હતી. 
 
 


 
આવો આપણે જાણીએ આ ગરબા અગલ અલગ છંદ ના અથૅ શું થાય છે.
 
 
 
 

સુર સંકટ હરનાર; સેવક ના સન્મુખ મા

અવિગત અગમ અપાર, આનંદા દધિસુખ મા  || ૪૩ ||

 

જય શ્રી બહુચર માં  માડી  સમુદ્ર માંથી નિકળેલુ અમૃત છળથી અસુરોઓ લઈ જતા હતા અને રાહુ છળી જતો હતો તે જાણી આપ મોહિની સુંદરી સ્વરૂપ ની માયાવડે અસુરોને માયાજાળ માં ફસાવી અમૃત લઈ દેવોનું સંકટ ટાળ્યું એથી હે સુરસંકટહરનાર માડી આપ તે વખતે સેવક દેવોને સન્મુખ ને અસુરોના અગમજ્ઞાન છતાં અપાર છે એમ કહ્યા વિના ચાલે તેમજ નથી. અને આપ મંને ભજનાર તો આનંદ સાગર સુખમાજ રસબર રાખનારા છો એ પણ નિવિવાદ છે... || ૪૩ ||