બુધવાર, 10 માર્ચ, 2021

મહાશિવરાત્રી ના દિવસે શિવજી નો આ સ્ત્રોત નો પાઠ કરવાથી આપણા કુટુંબ ને રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે | Shiv Mahimna Stotra Gujarati Lyrics | Okhaharan

મહાશિવરાત્રી ના દિવસે શિવજી નો આ સ્ત્રોત નો પાઠ કરવાથી આપણા કુટુંબ ને રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે

 
Shiv-Mahimna-Stotra-Gujarati-Lyrics
Shiv-Mahimna-Stotra-Gujarati-Lyrics

શિવમહિમ્નઃ સ્તોત્રમ | 

પુષ્પદન્ત ઉવાચ ||  

  મહિમ્નઃ પારં તે પરમવિદુષો યદ્યસદ્રુશી   

સ્તુતિર્બ્રહ્માદીનામપિ તદવસન્નાસ્ત્વયિ ગિરઃ | 

અથા વાચ્યઃ સર્વઃ સ્વમતિપરિણામાવધિ ગૃણન   

મમાપ્યેષ સ્તોત્રમ હર નિરપવાદઃ પરિકરઃ || ||    

અતીતઃ પન્થાનં તવ ચ મહિમા વાઙ્મનસયો- 

રતદ્વ્યાવૃત્યા યં ચકિતમભિધત્તે શ્રુતિરપિ |  

સ કસ્ય સ્તોતવ્યઃ કતિવિધગુણઃ કસ્ય વિષયઃ   

પદે ત્વર્વાચીને પતતિ ન મનઃ કસ્ય ન વચઃ ||||   

મધુસ્ફીતા વાચઃ પરમમૃતં નિર્મિતવત- 

સ્તવ બ્રહ્મન કિં વાગપિ સુરગુરોર્વિસ્મયપદમ |  

મમ ત્વેતાં વાણીં ગુણકથનપુણ્યેન ભવતઃ   

પુનામીત્યર્થેઽસ્મિન પુરમથન બુદ્ધિર્વ્યવસિતા || ||    

તવૈશ્વર્યં યત્તજ્જગદુદય રક્ષાપ્રળયકૃત   

ત્રયીવસ્તુ વ્યસ્તં તિસૃષુ ગુણભિન્નાસુ તનુષુ |  

અભવ્યાનામસ્મિન્વરદ રમણીયામરમણીં   

વિહન્તું વ્યાક્રોશીં વિદધત ઇહૈકે જડધિયઃ ||||     


કિમીહઃ કિંકાયઃ સ ખલુ કિમુપાયસ્ત્રિભુવનં   

કિમાધારો ધાતા સૃજતિ કિમુપાદાન ઇતિ ચ |  

અતર્ક્યૈશ્વર્યે ત્વય્યનવસરદુઃસ્થો હતધિયઃ   

કુતર્કોઽયં કાંશ્ચિન્મુખરયતિ મોહાય જગતઃ ||||   

અજન્માનો લોકાઃ કિમવયવવન્તોઽપિ જગતા-   

મધિષ્ઠાતારં કિં ભવવિધિરનાદ્રુત્ય ભવતિ |  

અનીશો વા કુર્યાદ ભુવનજનને કઃ પરિકરો   

યતો મન્દાસ્ત્વાં પ્રત્યમરવર સંશેરત ઇમે || ||    

ત્રયી સાંખ્યં યોગઃ પશુપતિમતં વૈષ્ણવમિતિ   

પ્રભિન્ને પ્રસ્થાને પરમિદમદઃ પથ્યમિતિ ચ |  

રુચીનાં વૈચિત્ર્યાદૃજુકુટિલ નાનાપથજુષાં   

નૃણામેકો ગમ્યસ્ત્વમસિ પયસામર્ણવ ઇવ ||||     

મહોક્ષઃ ખટ્વાઙ્ગં પરશુરજિનં ભસ્મ ફણિનઃ   

કપાલં ચેતીયત્તવ વરદ તન્ત્રોપકરણમ |  

સુરાસ્તાં તામૃદ્ધિં દધતિ તુ ભવદ્ભૄપ્રણિહિતાં   

ન હિ સ્વાત્મારામં વિષયમૃગતૃષ્ણા ભ્રમયતિ ||||  


શિવજીના ૧૦૮ નામ જાપ ગુજરાતી લખાણ સાથે

  

ધ્રુવં કશ્ચિત્સર્વં સકલમપરસ્ત્વધ્રુવમિદં   

પરો ધ્રૌવ્યાધ્રૌવ્યે જગતિ ગદતિ વ્યસ્તવિષયે |  

સમસ્તેઽપ્યેતસ્મિન   પુરમથન તૈર્વિસ્મિત ઇવ   

સ્તુવન ઞ્જિહ્રેમિ ત્વાં ન ખલુ નનુ  ધૃષ્ટા મુખરતા || ||    

તવૈશ્વર્યં યત્નાદ્યદુપરિ વિરિન્ચિર્હરિરધઃ   

પરિચ્છેત્તું યાતાવનલમનલસ્કન્ધવપુષઃ |  

તતો ભક્તિશ્રદ્ધાભરગુરુ-ગૃણદ્ભ્યાં ગિરિશ યત 

સ્વયં તસ્થે તાભ્યાં તવ કિમનુવૃત્તિર્ન ફલતિ ||૧૦||    

અયત્નાદાપાદ્ય ત્રિભુવનમવૈરવ્યતિકરં   

દશાસ્યો યદ્બાહૂનભૃત રણકણ્ડૂપરવશાન |  

શિરઃ પદ્મશ્રેણીરચિતચરણાંભોરુહબલેઃ   

સ્થિરાયાસ્ત્વદ્ભક્તેસ્ત્રિપુરહર વિસ્ફૂર્જિતમિદમ ||૧૧||   

અમુષ્ય ત્વત્સેવાસમધિગતસારં ભુજવનં   

બલાત કૈલાસેઽપિ ત્વદધિવસતૌ વિક્રમયતઃ | 

અલભ્યા પાતાળેઽપ્યલસચલિતાઙ્ગુષ્ઠશિરસિ   

પ્રતિષ્ઠા ત્વય્યાસીદ્ધ્રુવમુપચિતો મુહ્યતિ ખલઃ ||૧૨||   

 

યદ્રુદ્ધિં સુત્રામ્ણો વરદ પરમોચ્ચૈરપિ સતી- 

મધશ્ચક્રે બાણઃ પરિજનવિધેયત્રિભુવનઃ |  

ન તચ્ચિત્રં તસ્મિન્વરિવસિતરિ ત્વચ્ચરણયો 

ર્ન કસ્યાપ્યુન્નત્યૈ ભવતિ શિરસસ્ત્વય્યવનતિઃ ||૧૩||    

અકાણ્ડબ્રહ્માણ્ડક્ષયચકિતદેવાસુરકૃપા- 

વિધેયસ્યાઽસીદ્યસ્ત્રિનયનવિષં સંહૃતવતઃ |  

સ કલ્માષઃ કણ્ઠે તવ ન કુરુતે ન શ્રિયમહો   

વિકારોઽપિ શ્લાઘ્યો ભુવનભયભઙ્ગવ્યસનિનઃ ||૧૪||    

અસિદ્ધાર્થા નૈવ ક્વચિદપિ સદેવાસુરનરે   

નિવર્તન્તે નિત્યં જગતિ જયિનો યસ્ય વિશિખાઃ |  

સ પશ્યન્નીશ ત્વામિતરસુરસાધારણમભૂત   

સ્મરઃ સ્મર્તવ્યાત્મા ન હિ વશિષુ પથ્યઃ પરિભવઃ ||૧૫||    

મહી પાદાઘાતાત વ્રજતિ સહસા સંશયપદં   

પદં વિષ્ણોર્ભ્રામ્યદ્ભુજપરિઘરુગ્ણગ્રહગણમ |  

મુહુર્દ્યૌર્દૌઃસ્થ્યં યાત્યનિભૃતજટા તાડિતતટા   

જગદ્રક્ષાયૈ ત્વં નટસિ નનુ વામૈવ વિભુતા ||૧૬||    


 "" શિવ અષ્ટક "" ગુજરાતી લખાણ સાથે  


વિયદ્વ્યાપી તારાગણગુણિતફેનોદ્ગમરુચિઃ   

પ્રવાહો વારાં યઃ પૃષતલઘુદ્રુષ્ટઃ શિરસિ તે |  

જગદ દ્વીપાકારં  જલધિવલયં તેન કૃતમિ- 

ત્યનેનૈવોન્નેયં ધૃતમહિમ દિવ્યં તવ વપુઃ ||૧૭||    

રથઃ ક્ષોણી યન્તા શતધૃતિરગેન્દ્રો ધનુરથો   

રથાઙ્ગે ચન્દ્રાર્કૌ રથચરણપાણિઃ શર ઇતિ |  

દિધક્ષોસ્તે કોઽયં ત્રિપુરતૃણમાડમ્બરવિધિ- 

ર્વિધેયૈઃ ક્રીડન્ત્યો ન ખલુ પરતન્ત્રાઃ પ્રભુધિયઃ ||૧૮||    

હરિસ્તે સાહસ્રં કમલબલિમાધાય પદયો-   

ર્યદેકોને તસ્મિન્નિજમુદહરન્નેત્રકમલમ |  

ગતો ભક્ત્યુદ્રેકઃ પરિણતિમસૌ ચક્રવપુષા   

ત્રયાણાં રક્ષાયૈ ત્રિપુરહર જાગર્તિ જગતામ ||૧૯||    

ક્રતૌ સુપ્તે જાગ્રત્ત્વમસિ ફલયોગે ક્રતુમતાં   

ક્વ કર્મ પ્રધ્વસ્તં ફલતિ પુરુષારાધનમૃતે |  

અતસ્ત્વાં સંપ્રેક્ષ્ય ક્રતુષુ ફલદાનપ્રતિભુવં   

શ્રુતૌ શ્રદ્ધાં બદ્ધ્વા દૃઢપરિકરઃ* કર્મસુ જનઃ ||૨૦||   

 

ક્રિયાદક્ષો દક્ષઃ ક્રતુપતિરધીશસ્તનુભૃતા- 

મૃષીણામાર્ત્વિજ્યં શરણદ સદસ્યાઃ સુરગણાઃ |  

ક્રતુભ્રેષસ્ત્વત્તઃ ક્રતુફલવિધાનવ્યસનિનો   

ધ્રુવં કર્તુઃ શ્રદ્ધાવિધુરમભિચારાય હિ મખાઃ ||૨૧||    

પ્રજાનાથં નાથ પ્રસભમભિકં સ્વાં દુહિતરં   

ગતં રોહિદ્ભૂતાં રિરમયિષુમૃષ્યસ્ય વપુષા |  

ધનુષ્પાણેર્યાતં દિવમપિ સપત્રાકૃતમમું   

ત્રસન્તં તેઽદ્યાપિ ત્યજતિ ન મૃગવ્યાધરભસઃ ||૨૨||    

સ્વલાવણ્યાશંસા ધૃતધનુષમહ્નાય તૃણવ- 

ત્પુરઃ પ્લુષ્ટં દ્રુષ્ટ્વા પુરમથન પુષ્પાયુધમપિ |  

યદિ સ્તૈણં દેવી યમનિરત દેહાર્ધઘટના- 

દવૈતિ ત્વામદ્ધા બત વરદ મુગ્ધા યુવતયઃ ||૨૩||    

શ્મશાનેષ્વાક્રીડા સ્મરહર પિશાચાઃ સહચરા- 

શ્ચિતાભસ્માલેપઃ સ્રગપિ નૃકરોટીપરિકરઃ |  

અમઙ્ગલ્યં શીલં તવ ભવતુ નામૈવમખિલં   

તથાપિ સ્મર્તૄણાં વરદ પરમં મઙ્ગલમસિ ||૨૪||     

મનઃ પ્રત્યક્વ્ચિત્તે સવિધમવધાયાત્તમરુતઃ   

પ્રહૃષ્ય઼્અદ્રોમાણઃ પ્રમદસલિલોત્સઙ્ગિતદ્રુશઃ |  

યદાલોક્યાહ્લાદં હ્રુદ ઇવ નિમજ્યામૃતમયે   

દધત્યન્તસ્તત્ત્વં કિમપિ યમિનસ્તત્કિલ ભવાન ||૨૫||    

ત્વમર્કસ્ત્વં સોમસ્ત્વમસિ પવનસ્ત્વં હુતવહ- 

સ્ત્વમાપસ્ત્વં વ્યોમ ત્વમુ ધરણિરાત્મા ત્વમિતિ ચ |  

પરિચ્છિન્નામેવં ત્વયિ પરિણતા બિભ્રતુ ગિરં   

ન વિદ્મસ્તત્તત્વં વયમિહ તુ યત્ત્વં ન ભવસિ ||૨૬||    

ત્રયીં ત્રિસ્ત્રો વૃત્તીસ્ત્રિભુવનમથો ત્રીનપિ સુરા- 

નકારાદ્યૈર્વર્ણૈસ્ત્રિભિરભિદધત્તીર્ણવિકૃતિ |  

તુરીયં તે ધામ ધ્વનિભિરવરુન્ધાનમણુભિઃ   

સમસ્તં વ્યસ્તં ત્વં શરણદ ગૃણાત્યોમિતિ પદમ ||૨૭||    

ભવઃ શર્વો રુદ્રઃ પશુપતિરથોગ્રઃ સહ મહાં- 

સ્તથા ભીમેશાનાવિતિ યદભિધાનાષ્ટકમિદમ |  

અમુષ્મિન્પ્રત્યેકં પ્રવિચરતિ દેવ શ્રુતિરપિ   

પ્રિયાયાસ્મૈ ધામ્ને પ્રવિહિત નમસ્યોઽસ્મિ ભવતે ||૨૮||  

 

નમો નેદિષ્ઠાય પ્રિયદવ દવિષ્ઠાય ચ નમો   

નમઃ ક્ષોદિષ્ઠાય સ્મરહર મહિષ્ઠાય ચ નમઃ |  

નમો વર્ષિષ્ઠાય ત્રિનયન યવિષ્ઠાય ચ નમો   

નમઃ સર્વસ્મૈ તે તદિદમિતિ શર્વાય ચ નમઃ ||૨૯||    

બહુલરજસે વિશ્વોત્પત્તૌ ભવાય નમો નમઃ   

પ્રબલતમસે તત્સંહારે હરાય નમો નમઃ |  

જનસુખકૃતે સત્ત્વોદ્રિક્તૌ મૃડાય નમો નમઃ   

પ્રમહસિ પદે નિસ્ત્રૈગુણ્યે શિવાય નમો નમઃ ||૩૦||    

કૃશપરિણતિ ચેતઃ ક્લેશવશ્યં ક્વ ચેદં   

ક્વ ચ તવ ગુણસીમોલ્લઙ્ઘિની શશ્વદ્રુદ્ધિઃ |  

ઇતિ ચકિતમમન્દીકૃત્ય માં ભક્તિરાધા- 

દ્વરદ ચરણયોસ્તે વાક્યપુષ્પોપહારમ || ૩૧||    

અસિતગિરિસમં સ્યાત્કજ્જલં સિન્ધુપાત્રે   

સુરતરુવરશાખા લેખની પત્રમુર્વી |  

લિખતિ યદિ ગૃહીત્વા શારદા સર્વકાલં   

તદપિ તવ ગુણાનામીશ પારં ન યાતિ ||૩૨||     

અસુરસુરમુનીન્દ્રૈરર્ચિતસ્યેન્દુમૌલે- 

ર્ગ્રથિતગુણમહિમ્નો નિર્ગુણસ્યેશ્વરસ્ય |  

સકલગણવરિષ્ઠઃ પુષ્પદન્તાભિધાનો   

રુચિરમલઘુવૃત્તૈઃ સ્તોત્રમેતચ્ચકાર ||૩૩||    

અહરહરનવદ્યં ધૂર્જટેઃ સ્તોત્ર મેત- 

ત્પઠતિ પરમભક્ત્યા શુદ્ધચિત્તઃ પુમાન્યઃ |  

સ ભવતિ શિવલોકે રુદ્રતુલ્યસ્તથાઽત્ર   

પ્રચુરતરધનાયુઃ પુત્રવાન કીર્તિમાંશ્ચ ||૩૪||    

મહેશાન્નાપરો દેવો મહિમ્નો નાપરા સ્તુતિઃ |  

અઘોરાન્નાપરો મન્ત્રો નાસ્તિ તત્ત્વં ગુરોઃ પરમ ||૩૫||    

દીક્ષાદાનં તપસ્તીર્થમ જ્ઞાનં યાગાદિકાઃ ક્રિયાઃ |  

મહિમ્નઃ સ્તવપાઠસ્ય કલાં નાર્હન્તિ ષોડશીમ ||૩૬||    

કુસુમદશનનામા સર્વગન્ધર્વરાજઃ   

શિશુશશિધર મૌલેર્દેવદેવસ્ય દાસઃ |  

સ ખલુ નિજમહિમ્નો ભ્રષ્ટ એવાસ્ય રોષા- 

ત્સ્તવનમિદમકાર્ષીદ્દિવ્યદિવ્યં મહિમ્નઃ ||૩૭||     


સુરવર મુનિપૂજ્યં સ્વર્ગમોક્ષૈકહેતું   

પઠતિ યદિ મનુષ્યઃ પ્રાઞ્જલિર્નાન્યચેતાઃ |  

વ્રજતિ શિવસમીપં કિન્નરૈઃ સ્તૂયમાનઃ   

સ્તવનમિદમમોઘં પુષ્પદન્ત પ્રણીતમ ||૩૮||     

આસમાપ્તમિદં સ્તોત્રમ પુણ્યં ગન્ધર્વભાષિતમ | 

અનૌપમ્યં મનોહારિ શિવમીશ્વરવર્ણનમ  ||૩૯||   

ઇત્યેષા વાઙ્મયી પૂજા શ્રીમચ્છઙ્કરપાદયોઃ |  

અર્પિતા તેન દેવેશઃ પ્રીયતાં મે સદાશિવઃ ||૪૦||    

તવ તત્વં ન જાનામિ કીદ્રુશોઽસિ મહેશ્વર | 

યાદ્રુશોઽસિ મહાદેવ તાદ્રુશાય નમો નમઃ  |૪૧|    

એકકાલં દ્વિકાલં વા ત્રિકાલં યઃ પઠેન્નરઃ | 

સર્વપાપવિનિર્મુક્તઃ શિવલોકે મહીયતે  |૪૨|   

શ્રી પુષ્પદન્તમુખપઙ્કજનિર્ગતેન   

સ્તોત્રેણ કિલ્બિષહરેણ હરપ્રિયેણ |  

કણ્ઠસ્થિતેન પઠિતેન સમાહિતેન   

સુપ્રીણિતો ભવતિ ભૂતપતિર્મહેશઃ || ૪૩||  

ઇતિ શ્રીપુષ્પદન્તવિરચિતં  શિવમહિમ્નઃ સ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ || 
બિલ્વપત્ર ની ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ? બિલ્વ વૃક્ષ કેટલા દેવતા નો વાસ છે?  બિલ્વપત્ર શિવજી ને અપણૅ કરવાનો મંત્ર કયો? સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતી લખાણ સાથે  


શ્રી ગણેશ આ કવચ નો પાઠ કરવાથી આસુરી તત્વો થી રક્ષા કરનારું નું છે 

 

ૐ મહાકાલેશ્વર જયોર્તિલિંગ ની ઉત્પત્તિ કથા અને માહિતી ગુજરાતીમાં 


શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ સ્તોત્ર દેવીની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

 રાત્રે એકવાર શ્રી મહાલક્ષ્મીની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

શ્રી મહાલક્ષ્મી નો આ પાઠ કરવાથી ગરીબ પણ કરોડપતિ બની જાય   

 

શુભ દિવસે શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇