ગુરુવાર, 31 ઑગસ્ટ, 2023

જ્ઞાનની દાતા શ્રી વેદમાતા ગાયત્રી 108 નામવલી | શ્રી ગાયત્રી અષ્ટોત્તર નામાવલી | Gayatri 108 name in gujarati with Lyrics | Okhaharan |

જ્ઞાનની દાતા શ્રી વેદમાતા ગાયત્રી 108 નામવલી | શ્રી ગાયત્રી અષ્ટોત્તર નામાવલી | Gayatri 108 name in gujarati with Lyrics | Okhaharan |


gayatri-108-name-in-gujarati-with-Lyrics
gayatri-108-name-in-gujarati-with-Lyrics

શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂં આપણા ગુજરાતી ભક્તિ લેખ માં આજે આપણે જાણીશું સતબુદ્ધિ જ્ઞાનની દાતા ગાયત્રી 108 નામવલી જેને પઠન શ્રવણ માત્રથી માતા ગાયત્રી ની કૃપા થી જ્ઞાન, ભક્તિ, શક્તિ, સત્સંગ, ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ ની પ્રાપ્તિ થાઈ છે જે મનુષ્ય નિત્ય સવારે સૂર્ય પૂજા કરતી વખતે આ મંત્ર બોલે અથવા સાંભળે તેને 100% શુભ પરિણામ મળે જ છે. 


ગુરૂવારે એકવાર શ્રી ગાયત્રી ચાલીસા પાઠ કરો ગુજરાતી લખાણ સાથે|| શ્રી ગાયત્રી અષ્ટોત્તર શતનામાવલીઃ ||
 
ૐ શ્રી ગાયત્ર્યૈ નમઃ ||
ૐ જગન્માત્ર્યૈ નમઃ ||
ૐ પરબ્રહ્મસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ||
ૐ પરમાર્થપ્રદાયૈ નમઃ ||
ૐ જપ્યાયૈ નમઃ ||
ૐ બ્રહ્મતેજોવિવર્ધિન્યૈ નમઃ ||
ૐ બ્રહ્માસ્ત્રરૂપિણ્યૈ નમઃ ||
ૐ ભવ્યાયૈ નમઃ ||
ૐ ત્રિકાલધ્યેયરૂપિણ્યૈ નમઃ ||
ૐ ત્રિમૂર્તિરૂપાયૈ નમઃ || 10 ||
ૐ સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ ||
ૐ વેદમાત્રે નમઃ ||
ૐ મનોન્મન્યૈ નમઃ ||
ૐ બાલિકાયૈ નમઃ ||
ૐ તરુણ્યૈ નમઃ ||
ૐ વૃદ્ધાયૈ નમઃ ||
ૐ સૂર્યમંડલવાસિન્યૈ નમઃ ||
ૐ મંદેહદાનવધ્વંસકારિણ્યૈ નમઃ ||
ૐ સર્વકારણાયૈ નમઃ ||
ૐ હંસારૂઢાયૈ નમઃ || 20 ||


ૐ વૃષારૂઢાયૈ નમઃ ||
ૐ ગરુડારોહિણ્યૈ નમઃ ||
ૐ શુભાયૈ નમઃ ||
ૐ ષટ્કુક્ષિણ્યૈ નમઃ ||
ૐ ત્રિપદાયૈ નમઃ ||
ૐ શુદ્ધાયૈ નમઃ ||
ૐ પંચશીર્ષાયૈ નમઃ ||
ૐ ત્રિલોચનાયૈ નમઃ ||
ૐ ત્રિવેદરૂપાયૈ નમઃ ||
ૐ ત્રિવિધાયૈ નમઃ || 30 ||
ૐ ત્રિવર્ગફલદાયિન્યૈ નમઃ ||
ૐ દશહસ્તાયૈ નમઃ ||
ૐ ચંદ્રવર્ણાયૈ નમઃ ||
ૐ વિશ્વામિત્ર વરપ્રદાયૈ નમઃ ||
ૐ દશાયુધધરાયૈ નમઃ ||
ૐ નિત્યાયૈ નમઃ ||
ૐ સંતુષ્ટાયૈ નમઃ ||
ૐ બ્રહ્મપૂજિતાયૈ નમઃ ||
ૐ આદિશક્ત્યૈ નમઃ ||
ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ || 40 ||


ૐ સુષુમ્નાખ્યાયૈ નમઃ ||
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ ||
ૐ ચતુર્વિંશત્યક્ષરાઢ્યાયૈ નમઃ ||
ૐ સાવિત્ર્યૈ નમઃ ||
ૐ સત્યવત્સલાયૈ નમઃ ||
ૐ સંધ્યાયૈ નમઃ ||
ૐ રાત્ર્યૈ નમઃ ||
ૐ પ્રભાતાખ્યાયૈ નમઃ ||
ૐ સાંખ્યાયન કુલોદ્ભવાયૈ નમઃ ||
ૐ સર્વેશ્વર્યૈ નમઃ || 50 ||
ૐ સર્વવિદ્યાયૈ નમઃ ||
ૐ સર્વમંત્રાદયે નમઃ ||
ૐ અવ્યયાયૈ નમઃ ||
ૐ શુદ્ધવસ્ત્રાયૈ નમઃ ||
ૐ શુદ્ધવિદ્યાયૈ નમઃ ||
ૐ શુક્લમાલ્યાનુલેપનાયૈ નમઃ ||
ૐ સુરસિંધુસમાયૈ નમઃ ||
ૐ સૌમ્યાયૈ નમઃ ||
ૐ બ્રહ્મલોકનિવાસિન્યૈ નમઃ ||
ૐ પ્રણવપ્રતિપાદ્યાર્થાયૈ નમઃ || 60||
ૐ પ્રણતોદ્ધરણક્ષમાયૈ નમઃ ||
ૐ જલાંજલિસુસંતુષ્ટાયૈ નમઃ ||
ૐ જલગર્ભાયૈ નમઃ ||
ૐ જલપ્રિયાયૈ નમઃ ||
ૐ સ્વાહાયૈ નમઃ ||
ૐ સ્વધાયૈ નમઃ ||
ૐ સુધાસંસ્થાયૈ નમઃ ||
ૐ શ્રૌષડ્વૌષડ્વષટ્પ્રિયાયૈ નમઃ ||
ૐ સુરભયે નમઃ ||
ૐ ષોડશકલાયૈ નમઃ || 70 ||ૐ મુનિવૃંદનિષેવિતાયૈ નમઃ ||
ૐ યજ્ઞપ્રિયાયૈ નમઃ ||
ૐ યજ્ઞમૂર્ત્રૈ નમઃ ||
ૐ સ્રુક્સૃવાજ્યસ્વરૂપિણ્યૈ નમઃ ||
ૐ અક્ષમાલાધરાયૈ નમઃ ||
ૐ અક્ષમાલાસંસ્થાયૈ નમઃ ||
ૐ અક્ષરાકૃત્યૈ નમઃ ||
ૐ મધુછંદઋષિપ્રિયાયૈ નમઃ ||
ૐ સ્વચ્છંદાયૈ નમઃ ||
ૐ છંદસાંનિધયે નમઃ || 80 ||
ૐ અંગુળીપર્વસંસ્થાનાયૈ નમઃ ||
ૐ ચતુર્વિંશતિમુદ્રિકાયૈ નમઃ ||
ૐ બ્રહ્મમૂર્ત્યૈ નમઃ ||
ૐ રુદ્રશિખાયૈ નમઃ ||
ૐ સહસ્રપરમાંબિકાયૈ નમઃ ||
ૐ વિષ્ણુહૃદ્ગાયૈ નમઃ ||
ૐ અગ્નિમુખ્યૈ નમઃ ||
ૐ શતમધ્યાયૈ નમઃ ||
ૐ દશવારાયૈ નમઃ ||
ૐ જલપ્રિયાયૈ નમઃ || 90 ||


ૐ સહસ્રદલપદ્મસ્થાયૈ નમઃ ||
ૐ હંસરૂપાયૈ નમઃ ||
ૐ નિરંજનાયૈ નમઃ ||
ૐ ચરાચરસ્થાયૈ નમઃ ||
ૐ ચતુરાયૈ નમઃ ||
ૐ સૂર્યકોટિસમપ્રભાયૈ નમઃ ||
ૐ પંચવર્ણમુખ્યૈ નમઃ ||
ૐ ધાત્ર્યૈ નમઃ ||
ૐ ચંદ્રકોટિશુચિસ્મિતાયૈ નમઃ ||
ૐ મહામાયાયૈ નમઃ || 100 ||
ૐ વિચિત્રાંગ્યૈ નમઃ ||
ૐ માયાબીજવિનાશિન્યૈ નમઃ ||
ૐ સર્વયંત્રાત્મિકાયૈ નમઃ ||
ૐ સર્વતંત્રરૂપાયૈ નમઃ ||
ૐ જગદ્ધિતાયૈ નમઃ ||
ૐ મર્યાદપાલિકાયૈ નમઃ ||
ૐ માન્યાયૈ નમઃ ||
ૐ મહામંત્રફલદાયૈ નમઃ || 108 ||
 
|| શ્રી ગાયત્રી અષ્ટોત્તર શતનામાવલીઃ સંપૂર્ણમ્ ||

 

ગાયત્રી મંત્ર જાપ સમયે ઘ્યાન રાખવાની બાબતો | જાપ થી શું ફળ મળે છે ગુજરાતીમાં અહી ક્લિક કરો.   

 

આજે જાણો ગાયત્રી માં મહિમા અને ગાયત્રી મંત્ર નો અથૅ ગુજરાતીમાં

 

ગુરૂવારે શ્રી દત્તાત્રેય ભગવાનના 108 નામ પાઠ કરો ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   

 

ગુરૂવારના દિવસે કરો 5 કાયૅ જે તમારી બધી મુશ્કેલીનો અંત લાવી શ્રી લક્ષ્મીજી ની કૃપા રહેશે અહી ક્લિક કરો.   

 

ગુરૂવારે એકવાર શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત ગુજરાતીમાં અહી ક્લિક કરો.  

ગુરુવારે કરો ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

શ્રી ગણેશ આ કવચ નો પાઠ કરવાથી આસુરી તત્વો થી રક્ષા કરનારું નું છે અહી ક્લિક કરો. 

 

આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

 

 શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇