બુધવાર, 3 નવેમ્બર, 2021

કાળીચૈદશ સૂતા પહેલા શ્રી મહાકાળી નો આ પાઠ કરો સવૅ મેલીવિઘા , બલા સામે રક્ષણ મળશે | Mahakali Stotram Gujarati | Okhaharan

કાળીચૈદશ સૂતા પહેલા શ્રી મહાકાળી નો આ પાઠ કરો સવૅ મેલીવિઘા , બલા સામે રક્ષણ મળશે | Mahakali Stotram Gujarati | Okhaharan.

Mahakali-devi-satvan-gujarati-lyrics
Mahakali-devi-satvan-gujarati-lyrics


 શ્રી મહાકાલી આદિ દેવી સ્તવન


અપરાધ સહસ્ત્રાણિ કિયન્તેશડહનિર્શે મયા|
દાસોડયમિતિ માં મત્વા ક્ષમસ્વ પરમેશ્વરી॥
આવાહન ન જાનામિ ન જાનામિ વિસર્જનં|
પૂજાં ચૈવ ન જાનામિ ક્ષમ્યતાં પરમેશ્વરી _
મંત્રિહીનં ક્રિયાહીનં ભક્તિહીનં સુરેશ્વરી।
યત્પૂજિતં મયા દેવી પરિપૂર્ણ તદસ્તુ મે
અપરાધશતં કૃત્વા જગદંબેતિ ચોચ્ચરેતઃ |
યાં ગર્તિ સમવાપ્નોતિ ન તાં બ્રહ્માદયઃ સુરાઃ
સાપરાધોડસ્મિ શરણં પ્રાસસ્તવાં જગદંબિકે ।.


kunjika-stotram-in-gujarati-Lyrics

ઈદાની મનુક્રમ્પ્યોડહં યથેચ્છસિ તથા કુરુ॥
અજ્ઞાનાદ્ભિસ્મૃતેર્ભાત્યા થનુન્યૂનમધિકં કુતં!
તત્સર્વ ક્ષમ્યતાં દેવી પ્રસિદ પરમેશ્વરી
કામેશ્વરી જગન્માતઃ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહે|
ગૃહાણાર્ચામિમાં પ્રીત્યા પ્રસીદ પરમેશ્વરી
ગુહ્યાતિ ગુહ્યગોપ્ત્રી ત્વં ગૃહાણાસ્મત્કૃ્તં જપં


સિદ્ધિર્ભવતુ યે દેવિ ત્વત્પ્રસાદાત્સુરેશ્વરી


કાળીચૈદશ ના દિવસે આ પાઠ એકવાર જરૂર કરો


શ્રી હનુમાન દાદા નો વડવાનલ સ્ત્રોત નો પાઠ 


બજરંગ બાણ નો પાઠ 


 

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

"" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  


 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇

કાળીચૈદશ સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ સ્તોત્ર દેવીની કૃપા રહેશે | Tantrokta Devisukt Gujarati Lyrics | Okhaharan

કાળીચૈદશ સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ સ્તોત્ર દેવીની કૃપા રહેશે | Tantrokta Devisukt Gujarati Lyrics | Okhaharan 

Tantrokta-devisukt-gujarati-Lyrics
Tantrokta-devisukt-gujarati-Lyrics


તંત્રોક્ત દેવીસૂક્ત


નમો દેવ્યૈ મહાદેવ્યૈ શિવાયૈ સતતં નમઃ
નમઃ પ્રકૃત્યૈ ભદ્રાયૈ નિયતાઃ પ્રણતાઃ સ્મ તામ્‌
રૌદ્રાયૈ નમો નિત્યાયૈ ગૌયૈ ધાત્ર્યૈ નમો નમઃ
જ્યોત્સનાયૈ ચેન્દુરૃપિણ્યૈ સુખાયે સતતં નમ
કલ્યાણ્યૈ પ્રણતાં વુધ્ધ્યૈ સિધ્ધયૈ ફુર્મો નમો નમઃ ॥
નેઋત્યૈ ભૂભૃતાં લક્ષ્મ્યૈ શર્વાણ્યૈ તે નમો નમઃ
દુર્ગાયે દુર્ગ પારાયૈ સારાયૈ સર્વકારિણ્યૈ।
ખ્યાત્યૈ તથૈવ કૃષ્ણાયૈ ધૂમાયૈ સતતં નમઃ
અતિસૌમ્માતિરૈદ્રાયૈ નતાસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
મો જગત્પ્રતિષ્ઠાયૈ દેવ્યૈ કૃત્યૈ નમો નમઃ
યા દેવી સર્વભૂતેષુ વિષ્ણુમાયેતિ શબ્દિતા ।


Mahakali-devi-satvan-gujarati-lyrics

 

 નમસ્તસ્યૈ , નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા દેવી સર્વભૂતેષુ  ચેતનેત્યભિધીયતે
નમસ્તસ્યૈ , નમસ્તયૈ, નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા  દેવી સર્વભૂતેષુ બુદ્ધિરુપેણ સંસ્થિતા ।
નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ , નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા દેવી સર્વભૂતેષુ નિદ્રારુપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ , નમસ્તસ્યૈ , નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા દેવી સર્વભૂતેષુ ક્ષુધારુપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ , નમસ્તસ્યૈ , નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા  દેવી સર્વભૂતેષુ છાયારુપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ , નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિરુપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ , નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા દેવી સર્વભૂતેષુ તૃષ્ણારુપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ , નમસ્તસ્યૈ , નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ


યા દેવી સર્વભૂતેષુ ક્ષાંતિરૃપેણ સંસ્થિતા |
નમસ્તસ્યૈ, નષસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્પૈ નમો નમઃ
યાદેવી સર્વભૂતેષુ જાતિરૃપેણ સંસ્થિતા |
નમસ્તસ્યૈ, નષસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા દેવી સર્વભૂતેષુ લજ્જારુર્પેણ સંસ્થિતા |
નમસ્તસ્યૈ,,નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા  દેવી સર્વભૂતેષુ શાંતિરૃપેણ  સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્પૈ નમો નમઃ
યા દેવી સર્વભૂતેષુ શ્રદ્ધારુપણ સંસ્થિતા |
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈનમો નમઃ
યા દેવી સર્વભૂતેષુ કાંતિરૃપેણ સંસ્થિતા |
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્ચૈ, નમસ્તસ્પૈ નમો નમઃ
યા દેવી સર્વભૂતેષૂ લક્ષ્મીરુર્પેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્ચૈ નમસ્તસ્ચૈ નમસ્તસ્ચૈ નમો નમઃ


કાળીચૈદશ ના દિવસે આ પાઠ એકવાર જરૂર કરો


 

 યા દેવી સર્વભૂતેષૂ વૂતિરુપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્મસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા દેવી સર્વભૂતેષુ સ્મૃતિરૃપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા દેવી સર્વભૂતેષુ દયારૃપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ નમો નમ:
યા દેવી સર્વભૂતેષુ તૃષ્ટિરૃપેણ સંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા   દેવી સર્વભૂતેષુ માતૂરુપેણસંસ્થિતા
નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
યા   દેવી સર્વભૂતેષુ ભ્રાન્તિરુપેણ સંસ્થિતા |
નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ, નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ
. ઈન્દ્ભિયાણામધિષ્ઠાત્રી ભૂતાનાં ચાખિલેષુ યા
ભૂતેષુ સતતં' તસ્યૈ વ્યાપ્તિ દેવ્યૈ નમો નમઃ
ચિત્તિરૂપેણ યા કૃત્સ્નમેતદૂ વ્યાપ્ય સ્ચિતા જગત્‌
નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૈ નમો નમઃ


સ્તૃતા સુરૈ પૂર્વમભીષ્ટસંશ્રયાત્તથા
સુરેન્દ્રેણ દિનેષુ સેવિતા
' કરોતુસાનઃ શુભહેતુરીક્ષ્વરી શુભાનિ
ભદ્રાણ્યભિહન્તુ ચાપદ
યા સાંપ્રતં ચોદ્ધતદેત્યતાપિતૈરસ્મા
ભિરીશા ચ સુરૈર્નમસ્યતે
યા ચ  સ્મુતા તત્ક્ષણમેવ હન્તિ નઃ
સર્વોપદો ભક્તિવિનમમુર્તિભિઃ


શ્રી હનુમાન દાદા નો વડવાનલ સ્ત્રોત નો પાઠ 


બજરંગ બાણ નો પાઠ 


 

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

"" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  


 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇

કાળીચૈદશ ના દિવસે કરો હનુમાનજી નો આ પાઠ સવૅ સંકટ અને આપત્તિ નિવારક | vadvanal stotra gujarati lyrics | Okhaharan

કાળીચૈદશ ના દિવસે  કરો હનુમાનજી નો આ પાઠ સવૅ સંકટ અને આપત્તિ નિવારક | vadvanal stotra gujarati lyrics | Okhaharan

 
vadvanal-stotra-gujarati-lyrics
vadvanal-stotra-gujarati-lyrics

 

હનુમાન વડવાનલ સ્તોત્ર

મનોજવં મારુત તુલ્ય વેગં જિતેન્દ્રિયં બુદ્ધિમતા વરિષ્ઠં વાતાત્મજં વાનરયૂથ મુખ્ય શ્રી રામદૂતં શરણં પ્રપધે.


અસ્ય શ્રી હનુમાન વડવાનાલ-સ્તોત્ર-મંત્રસ્ય શ્રી રામચંદ્ર ઋષિ શ્રી વડવાનલ હનુમાન દેવતા મમ સમસ્તરોગપ્રશમનાથે આયુરારોગ્યેશ્ર્ચયૉભિ વૃદ્રયથે સમસ્ત પાપક્ષયાથે શ્રી સીતારામચંદ્ર-પ્રિત્યર્થ, હનુમાદા વડવાનલ-સ્તોત્રા જપ મહ કરિષ્યે 


Sarv-Kasht-Nivaran-Hanumaji-Janjira-paath-Gujarati-Lyrics

ॐ હ્રાં હ્રીં ॐ નમો ભગવતે શ્રીમહાહનુમતે પ્રકટપરાક્રમ સકલદિગ્મન્ડલ યશોવિતાન ઘવલીકૃત જગત્ ત્રિતય વજ્રદેહ રુદ્રાવતાર લંકાપુરીદહન ઉમા અર્ગલમંત્ર ઉદઘિબંધન દશશિરઃ કૃતાન્તક સીતાશ્ર્વસન   વાયુપુત્ર અંજની-ગર્ભ સભૂત શ્રી રામ-લક્ષ્મણાનંદકર કપિસૈન્યપ્રાકાર સુગ્રીવ-સાહ્યરણ પર્વતોત્પાટન કુમારબ્રહ્મચારિન્ ગંભીરનાદ સર્વ-પાપ-ગ્રહ-વારણ-સર્વ-જ્વરોચ્ચાટન ડાકીનીવિઘ્વંસન ॐ હ્રીં હ્રીં ॐ નમો ભગવતે મહાવીરવીરાય સર્વ-દુઃખ નિવારણાય ગ્રહમન્ડલ સવૅભૂતમન્ડલ સવૅ પિશાચમન્ડલોચાટનાય  ભૂતજ્વર એકાહિકજ્વર દ્રયાહિકજ્વર ત્રયાહિકજ્વર ચાતુથિજ્વર સંતાપજ્વર વિષમજ્વર તાપજ્વર માહેશ્વર-વૈષ્ણવ-જવારન્ છિન્ઘિ છિન્ઘિ યક્ષ બ્રહ્મરાક્ષસસ ભૂતપ્રેતપિશાચન્ ઉચ્ચાટય ઉચ્ચાટય |

ॐ હ્રાં શ્રીં ॐ નમો ભગવતે શ્રીમહાહનુમતે ॐ હ્રાં હ્રીં હૂં હ્રૈં હ્રૌં હ્રઃ આં હાં હાં હાં હાં ઔં સૌં એહિ એહિ એહિ ॐ હં ॐ હં ॐ નમો ભગવતે શ્રીમહાહનુમતે શ્રવણ ચક્ષુભૂતાનાં શાકિની ડાકિનીનાં વિષમદુષ્ટાનાં સવૅવિષં હર હર આકાશભુવનં ભેદય ભેદય છેદય છેદય  મારય મારય શોષય શોષય મોહય મોહય જ્વાલય જ્વાલય પ્રહારય પ્રહારય સકલમાયાં ભેદય ભેદય |


hanuman mantra gujarati 

 ॐ હ્રાં હ્રીં ॐ નમો ભગવતે શ્રીમહાહનુમતે સવૅગ્રહોચ્ચાટનં પરબલં ક્ષોભય ક્ષોભય સકલ બન્ઘનમોક્ષણ કુરુ કુરુ શિરઃશૂલ ગુલ્મશૂલ સવૅશૂલાન્નિમૂલય નિમૂલય નાગપાશાનન્ત વાસુકિ તક્ષક કકોટક કાલિયાન્ યક્ષકુલ જગત રાત્રિચર દિવાચર સપાન્નિવિષં કુરુ કુરુ સ્વાહા રાજભય ચોરભય પરમન્ત્ર પરયન્ત્ર પરતન્ત્ર પરવિઘાચ્છેદય છેદય સ્વમન્ત્ર સ્વયન્ત્ર સ્વતન્ત્રકાવિઘાં પ્રકટય પ્રકટય સવારિષ્ટાન્નાશય નાશય સવૅશત્રુન્નાશય નાશય અસાઘ્યં સાઘય હું ફટ્ સ્વાહા ||
ઇતિ વિભીષણકૃત હનુમાદા વદવાનલ સ્તોત્રમ્।
Chamuda Chalisa Gujarati

ram raksha stotra gujarati

 

Hanuman-Janjira-Chalisa-Gujarati-Lyrics 

 


શ્રી ગણેશજી ના 12 નામ જાપ દરેક કાર્ય ના વિધ્ન દૂર થશે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    


 શ્રી ગણપતિના ""સિદ્રિદાયક મંત્રો"" એક અક્ષર થી સોળ અક્ષર મંત્રો અહી ક્લિક કરો. 

 

આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો. 

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

શ્રી હનુમાનજીનો આ પાઠ નિયમિત ઉપાસના કરવાથી સમસ્ત કષ્ટોનું સરળતાથી નિવારણ થાય અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી મહાલક્ષ્મી નો આ પાઠ કરવાથી ગરીબ પણ કરોડપતિ બની જાય અહી ક્લિક કરો.      

 

 શુભ દિવસે શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇

 
Disclaimer: અહી ઉપરોક્ત કોઈપણ માહિતી અથવા આ કાયૅ કરતાં પહેલાં, સંબંધિત નિષ્ણાતની સલાહ લો.આમાં Okhaharan.com તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

કાળીચૈદશ ના દિવસે આ પાઠ એકવાર જરૂર કરો | શ્રીકુંજિકાસ્તોત્રમ્‌ | Kunjika Stotram | kunjika Stotram with Lyrics | Okhaharan

કાળીચૈદશ ના દિવસે આ પાઠ એકવાર જરૂર કરો | શ્રીકુંજિકાસ્તોત્રમ્‌ | Kunjika Stotram | kunjika Stotram with Lyrics | Okhaharan

kunjika-stotram-in-gujarati-Lyrics
kunjika-stotram-in-gujarati


 શ્રીકુંજિકાસ્તોત્રમ્‌ અથૅ સહિત

 શ્રી ગણેશાય નમઃ

ૐ અસ્ય શ્રીકુંજિકાસ્તોત્રમંત્રસ્ય સદાશિવ ઋષિઃ, અનુષ્ટૂપ છંદઃ, શ્રીત્રિગુણાત્મિકા દેવતા, ૐ ઐં બીજમ્‌    ૐ હીં શક્તિઃ,  ૐ ક્લીં ક્રીલકમ્ મમ સર્વાભીષ્ટસિદ્ધયર્થે જપે વિનિયોગઃ 

સવૅ દેવી કૃપા પાઠ અહી ક્લકિ કરો

આ શ્રીકુંજિકાસ્તોત્ર મંત્રના ઋષિ સદાશિવ છે, અનુષ્ટુપ્ છંદ છે, શ્રી ત્રિગુણાત્મિકા દેવતા છે, ૐ એ બીજ છે,  ૐ હીં શક્તિ છે, ૐ ક્લીં કીલક છે અને મારી અભીષ્ટ સિદ્ધિને માટે જપ કરવામાં એનો વિનિયોગ છે.

શિવ ઉવાચ શ્રૂણુ દેવિ પ્રવક્ષ્યામિ કુંજિકાસ્તોત્રમુત્તમમ્। .

યેન મંત્રપ્રભાવેણ ચણ્ડીજાપઃ શુભો ભવેત્‌

શિવજી બોલ્યાઃ “હે દેવી | હું ઉત્તમ પ્રકારનું  કુંજિકાસ્તોત્ર તમને કહું છું તે તમે સાંભળો, કે જે મંત્રના પ્રભાવથી ચંડીદેવીનો જાપ(પાઠ) શ્રેષ્ઠ રીતે સફળ થાય છે. - 


શ્રી હનુમાન દાદા નો વડવાનલ સ્ત્રોત નો પાઠ 

 

ન  કવચં નાર્ગલાસ્તોત્રં કીલકં ન રહસ્યકમ્‌ |

 ન સુક્તં નાપિ વા ધ્યાનં ન ન્યાસો ન ચ વાર્ચનમ્‌  

કુંજિકાપાઠમાત્રેણ દુર્ગાપાઠફલં લભેત્‌|

અતિ ગુહ્યતરં દેવિ દેવાનામપિ દુર્લભમ્‌

કવચનો પાઠ ન કર્યો હોય, અર્ગલાસ્તોત્ર ન કર્યું હોય, કીલક કે રહસ્ય પણ ન કર્યા હોય, સૂક્ત પણ ન કર્યું હોય, , ધ્યાન પણ ન કર્યું હોય તેમ ન્યાસ પણ ન કર્યા હોય અને પુજા પણ ન કરી હોય તો પણ આ કેવળ કુંજિકાસ્તોત્રનો પાઠ કરવા માત્રથી જ દેવી દુર્ગાના પાઠનું ફળ (માણસ) - પ્રાપ્ત કરે છે. હે દેવી ! આ કુંજિકાસ્તોત્ર એ અત્યંત ગુપ્તમાં ગુપ્ત છે અને દેવોત્તે પણ દુર્લભ છે.

ગોપનીચં પ્રયત્નેન સ્વયોનિરિવ પાર્વતિ !

મારણં મોહન વશ્યં સ્તમ્ભનોચ્ચાટનાદિકમ્

પાઠમાત્રેણ સંસિદ્ધયેત્‌ કુંજિકાસ્તોત્રમુત્તમમ્‌


ૐ ઐં હીં ક્લીં ચામુંડાયે વિચ્ચે॥ૐ ગ્લૌં હું ક્લીં જૂં

 સઃ જ્વાલય જ્વાલય જ્વલ જ્વલ પ્રજ્વલ પ્રજ્વલ

 ઐં હીં કલીં ચામુંડાયૈ વિચ્ચે જ્વલ હં સં લં થં ફટ્‌ સ્વાહા॥


 ઇતિમન્ત્રઃ 1


હે પાર્વતી | આ સ્તોત્રને પોતાની યોનિની માફક સાવચેતીથી ગુપ્ત રાખવું જોઈએ. આ હુંજિકાસ્તોત્ર' * સૌથી ઉત્તમ સ્તોત્ર છે અને એના પાઠમાત્રથી જ મારણ, મોહન, વશીકરણ, સ્તંભન તથા ઉચ્ચાટન વગેરે અભિચારિક ઉદ્દેશ્યો સિદ્ર થાય છે. એનો મખ નીચે પ્રમાણે છે.

 ૐ ઐં હીં ક્લીં ચામુંડાયે વિચ્ચે॥ૐ ગ્લૌં હું ક્લી જૂં સઃ જ્વાલય જ્વાલય જ્વલ જ્વલ પ્રજ્વલ પ્રજ્વલ ઐં હી ' કલીં ચામુંડાયૈ વિચ્ચે જ્વલ હં સં લં કં ફટ્‌ સ્વાહા॥


નમસ્તે રૂદ્રરૂપાયૈ નમસ્તે મધુમર્દિનિ।

નમસ્તે કૈટભનાશિન્યે નમસ્તે મહિષાર્દિનિ

 નમસ્તે શુમ્ભહન્ત્રૈ ચ નિશુમ્ભાસુરઘાતિનિ॥૨।॥ -

હે રુદ્ભ સ્વરૂપ દેવતા ! તમને નમસ્કાર છે. હે મધુદૈત્યનું મર્દન કરનાર  તમને નમસ્કાર છે. કૈટભ અસુરનો નાશ .


કરનાર એવાં તમને નમસ્કાર છે. હે મહિષાસુર દૈત્યને હણનારી | તમને મારા નમસ્કાર છે. હે નિશુંભાસુરનો : નાશ કરનાર | શુંભાસુરનો વિનાશ કરનાર દેવી ! તમને નમસ્કાર છે.

જાગ્રતં હિ મહાદેવિ જપં સિદ્ધં કુરૃષ્વ મે।

 ઐંકારી સૃષ્ટિરૂપાચૈ હીંકારી પ્રતિપાલિકા

ક્લીંકારી કામરૂપિણ્યૈ બીજરૂપે નમોડસ્તુ તે

 ચામૃણ્ડા ચણ્ડઘાતી ચ યૈકારી વરદાયિની

વિચ્ચે ચાભયદા નિત્યં નમસ્તે મન્ત્રરૂપિણિ


hanuman mantra gujarati 

  હે મહાદેવી | જાગ્રત એવાં તમને નમસ્કાર છે. (આપ) મારા જપની સિદ્ધિ કરો. “એક્રાર'ના રૂપમાં સૃષ્ટિરૂપિણી એટલે કે જે સૃષ્ટિ રૂપે છે - ઉત્પન્ન કરનાર છે, “હીં'કાર સ્વરૂપે જે પરિપાલન કરનાર છે અને “ક્લીં કાલીસ્વરૂપે જે કાલસ્વરૂપ અને સંહાર કરનાર છે તેવાં હે નિખિલ બ્રહ્માંડના બીજરૂપ ! (દેવી !) તમને મારા નમસ્કાર છે. વળી, ચામુંડા રૂપે તમે ચંડસ્વરૂૃપ છો - ઉગ્રરૂપ છો અને “યૈકાર'સ્વરૂપે તમે વર આપનાર, છો, “વિચ્ચે' સ્વરૂપે તમે નિત્ય અભય આપનારાં છો. આ રીતે “એ હીં ક્લીં ચામુંડાયે વિચ્ચે' એ મંત્રસ્વરૂપ હે દેવી ! તમને નિત્ય(મારા) નમસ્કાર છે.

ધાં ધીં ધૂં ધુર્જટેઃ પત્ની વા વીં વું વાગધીશ્વરી ।

 કાં કીં કૂં કાલિકા દેવી શાં શીં શૂં મે શુભં કુરુ


“ધાં ધીં ધું' સ્વરૂપો ભગવાન શંકરનાં પત્ની અને ' વા ર્વી વું' સ્વરૂપે તમે વાગીશ્વરી વાણીની અધિશ્વર સરસ્વતી છો. “કાં ક્રીં કૂં એ સ્વરૂપે હે દેવી ! તમે કાલિકા છો. હે દેવી ! તમે “શ્રાં શ્રીં શ્રૂં  એ સ્વરૃપે મારુ કલ્યાણ કરો  


હું હું હુંકારરૂપિણ્યૈ જં જં જં જમ્ભનાદિની |

ભ્રાં ભ્રીં ભ્રું ભૈરવી ભદ્રે ભવાન્યૈ તે નમો નમઃ


તમે “હૂં હું હૂંકાર' સ્વરૂપ છો, “જં જં જં' સ્વરૂપે ભયંકર નાદ કરનાર છો અને 'ભ્રાં ભ્રીં ભ્રું રૂપે તમે ભૈરવી છો. હે સર્વનું હિત કરનાર કલ્યાણી ! ભવાની સ્વરૃપ એવાં તમને (મારા) નમસ્કાર છે.


 અં કં ચં ટં તં પં યં શં વીં દૂં ઐં વીં હં ક્ષં

 ધિજાગં  ધિજાગં    ત્રોટય ત્રોટય દીપ્તં  કુરુ ફુરુ સ્વાહા

 પાં પીં પું પાર્વતી પૂર્ણા ખાં ખીં ખૂં ખેચરી તથા


અં કં ચં ટં તં પં યં શં વીં દૂં ઐં વીં હં ક્ષં  ધિજાગં

ધિજાગ્રં' આ બધાને તોડો અને દીપ્ત કરો, કરો સ્વાહા. “પાં પીં પું'ના રૂપમાં તમે પાર્વતી પૂર્ણા છો. “ખાં ખીં ખું ના રૂપમાં તમે ખેચરી(આકાશચારિણી) અથવા ખેચરી મુદ્રા છો.


 સાં સીં સું સપ્તશતી દેવ્યા મન્ત્રસિદ્ધિ કુરૃષ્વ મે

 ઇદં તુ કુંજિકાસ્તોરત્રં મંત્રજાગર્તિહેતવે |

અભક્તે નૈવ દાતવ્યં ગોપિતં રક્ષ પાર્વતિ ||

યસ્તુ કુંજિકયા દેવિ હીનાં સપ્તશર્તી પઠેત્‌ |

 ન તસ્ય જાયતે સિદ્ધિરરણ્યે રોદનં થથા


 “સાં સીં સું' સ્વરૂપિણી સપ્તશતી દેવીના મંત્રને મારા માટે સિદ્ધ કરો. આ કુંજિકાસ્તોત્ર મંત્રને જાગ્રત કરવા માટે છે. આ દુર્લભ સ્તોત્ર નાસ્તિક પુરુષને આપવું જોઈએ નહિ. હે પાર્વતી ! આને ગુપ્ત રાખો. હે દેવી ! જે ડુંજિકા સ્તોત્ર વગર સપ્તશતીનો પાઠ કરે છે તેને તે રીતે જ સિદ્ધિ મળતી નથી, જેવી રીતે વનમાં રડવું નિરર્થક હોય છે.


શ્રીરૂદ્રયામલના ગૌરીતંત્રમાં શિવ-પાવૅતી સંવાદ સિદ્રકુંજિકા સ્તોત્ર સંપૂણૅ


બજરંગ બાણ નો પાઠ 


 

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

"" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  


 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission. 

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇