સોમવાર, 26 ફેબ્રુઆરી, 2024

આજ મંગળવાર હૈ મહાવીર કા વાર હૈ અને શ્રી હનુમાનજી નો આ પંચક નો સ્ત્રોત કરવા માત્રથી સવૅ ઉપાધિ નાશ પામે છે | Hanuman Panchak Gujarati Lyrics |

 આજ મંગળવાર હૈ મહાવીર કા વાર હૈ અને શ્રી હનુમાનજી નો આ પંચક નો સ્ત્રોત કરવા માત્રથી સવૅ ઉપાધિ નાશ પામે છે | Hanuman Panchak Gujarati Lyrics | Okhaharanhanuman-panchak-gujarati-lyrics
hanuman-panchak-gujarati-lyrics

શ્રી ગણેશાય નમઃ જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો સ્વાગત છે તમારૂં આવો સંત્સંગ માં આજે આપણે જાણીશું આજ મંગળવાર હૈ મહાવીર કા વાર હૈ અને શ્રી હનુમાનજી નો આ પંચક નો સ્ત્રોત કરવા માત્રથી સવૅ ઉપાધિ નાશ પામે છે. 


શ્રી હનુમાન પંચક


દોહા


સંચક સુખ કંચક કવચ પંચક પૂરન બાન |

રંચક રંચક કષ્ટ ના હનુમત પંચક જાન ||

 

મત્તગયન્દ છન્દ


ગ્રાહિ નસાહિ પઠાહિ દઈ, દિવદેવમહાહિ સરાહિ સિઘારિ |

વીર સમી૨ન શ્રી રઘુવીરન, ઘીરહિ પીર ગંભીર વિદારી

 કન્દ અનંદ સુ અંજનિનંદ, સદા ખલવૃન્દન મંદજહારી

 ભૂઘર કો ઘર કે કર ઉપર નિર્જર કે જુદ કી જર જારી || ૧ || 


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત 


બાલિ સહોદર પાલિ લયો હરિ કાલિ પતાલિહુ ડાલિ દઈ હૈ ||

 ભાલિ મરાલિસિ સીય કરાલિ બિડાલિ નિશાલિ બિહાલિ ભઈ હૈ

ટાલિ ડરાલિ મહાલિય રાય ગજાલિન ચાલિ ચપેટ લઈ હૈ

 ખ્યાલિહિં શાલિ દઈ કાલિ કપાલ ઉતાલિ બહાલિ ગયી હૈ ॥૨॥


આસુ વિભાવસુ પાસુ ગયે અરુ તાજુ સુહાસુ ગરાસુ ઘરયો હૈ ।

 અચ્છ સુચ્છન તચ્છન તોરિ સ રચ્છન પચ્છન પચ્છ કર્યો હૈ ||

 આર અપાર હું કાર પછાર સમીર કુમાર સુમાર ભર્યા હૈ ।

કો હનુમાન્ સમાન જહાન બખાનત આજ અમાન ભર્યો હૈ II૩

 અંજનિ કો સુત ભંજન ભીરન સંજન રંજન પંજ રહા હૈ ।

 રુદ્ર સમુદ્રહિ છુદ્ર કિયો પુનિ કુદ્ધ રસાઘર ઉર્જા લહા હૈ ।।

મોહિ ન ઓપ કહો પતઉ તુબ જોપ દયા કરું તોપ કહા હૈ |

 ગથ્થ અકથ્થ બનત્ત કહા હનુમત તું હથ્થ સમથ્ય સહા હૈ ।। ૪ ।।


ભાન પ્રભાનન કે અનુમાન ગયે અસમાન બિહાન નિહારી ।

 ખાન લગે મઘવાનહુ કો સુકિયો અપમાન ગુમાનહિ ગારી ।।

 પ્રાણ પરાન લગે લછમાન તુ આનન ગાનપતી ગિરધારી

 બાન નિવાય સુજાન મહાન સુ હૈ હનુમાનૢ કરાન હમારી ॥ ૫ ॥


દોહા


દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી 


બસુદિશિ ઓં પૌરાણ દગ ઈક ઈક આધે આન ।

 સિત નવમી ઈષ ઈન્દુ દિન પંચક જન્મ જહાન ॥
 

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે 


 એકાદશી ના શુભ દિવસે   "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

નારાયણ નો આ કવચ નો પાઠ કરવાથી તમામ પ્રકારના ભય માંથી મુક્તિ મળે છે

 

એકાદશી ના દિવસે ગીતાજી નો આ સ્ત્રોત કરવાથી જ્ઞાન સિદ્ધિ મેળવી ને પરમ પદ પામે છે


શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો "" વડવાનલ સ્ત્રોત ""  નો પાઠ  ગુજરાતી લખાણ સાથે 


શ્રી "" દેવીકવચ "" ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે ગુજરાતી લખાણ સાથે

 

 સંઘ્યા સમયે એકવાર પાઠ કરો આ ""સ્તોત્ર દેવી"" ની કૃપા રહેશે ગુજરાતી લખાણ સાથે 

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 

જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇