મંગળવાર, 13 જુલાઈ, 2021

મંગળવારે શ્રી ગણનાયકષ્ટઠમ પાઠ જે વ્યક્તિ કરે તે હંમેશા પુણ્યશાળી વિદ્યાવાન અને ધનવાન બને છે Sri Gananayaka Ashtakam Gujarati Lyrics Okhaharn

મંગળવારે શ્રી ગણનાયકષ્ટઠમ પાઠ જે વ્યક્તિ કરે તે હંમેશા પુણ્યશાળી વિદ્યાવાન અને ધનવાન બને છે  Sri Gananayaka Ashtakam Gujarati Lyrics Okhaharn

sri-gananayaka-ashtakam-gujarati-lyrics
sri-gananayaka-ashtakam-gujarati-lyrics


શ્રી ગણનાયકાષ્ટકમ

એકદન્તં મહાકાયં તપ્તકાંચન સંનિભમ્ ।

લમ્બોદરમં વિશાલક્ષં વન્દેઙહં ગણનાયકમ્ ।। 1


મૌંજીકૃષ્ણજીનઘરં નાગયજ્ઞોપવિત્રમ્।

બાલેન્દુંશકલંમૌલં  વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 2


ganesh 12 name gujarati 

 ચિત્રરત્ન વિચિત્રાગં ચિત્રમલા વિભૂષિતમ્।

કામરૂપઘરં દેવં વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 3


ગજવક્ત્રં સુરશ્રેષ્ટમ્ કર્ણચામરભૂષિતામ્।

પાશાંકુશધારં દેવં વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 4મુષકોત્તમમારૂઢાય દેવાસુર મહાબાહવે ।

યોદ્રકામં મહાવીર્યં વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 5


યક્ષ કીન્નર ગન્ધર્વ સિદ્ધ વિદ્યા ધરૈસ્સદા।

સ્તુયમાનં મહાબાહું વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 6

ganesh 21  name gujarati


અંબિકાહૃદયાનંદં માતૃભિઃ પરિવેષ્ટિતમ્।

ભક્તિપ્રિયં મદોન્મત્તં  વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 7


સર્વવિઘ્નહરં  દેવં સર્વવિઘ્ન વિવર્જિતમ્।

સર્વસિદ્ધિ પ્રદાતારં વન્દેઙહં ગણનાયકમ્. ।। 8


ગણષ્ટકમિદં પુણ્યં ય પઠેત્સતતં નરઃ।

સિદ્રયન્તિ તસ્ય કાયાણિ વિઘાવાનં ધનવાનં ભવેત્ ।। 9

।। ઈતિ શ્રી ગણનાયકાષ્ટકં સમાપ્તમ્ ।।

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

"" શ્રી ગણેશ ચાલીસા "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

સંતાન ગણપતિ સ્તોત્રમ્ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.    

 

 "" શ્રી વિષ્ણુ ચાલીસા ""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

ગીતાજી માં કહેલા શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન ૧૦૮ નામ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

વાંચો  "" શ્રી વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામ સ્ત્રોત "" ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

  

 """ શ્રી વિષ્ણુ સ્તુતિ """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.     

 

 """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


 આધિ-વ્યાધિ-ઉપાધિ, રોગ, ઋણ આદિ માંથી મુક્તિ આપનારો મહાદેવ નો આ સ્ત્રોત અહી ક્લિક કરો.  

 

દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  


 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇