શુક્રવાર, 8 જાન્યુઆરી, 2021

શુક્રવારે કરો શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ | Mahalakshmi 108 Name Gujarati Lyrics | Okhaharan

શુક્રવારે કરો શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ | Mahalakshmi 108 Name Gujarati Lyrics | Okhaharan॥ શ્રીલક્ષ્મ્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૨ ॥

એષા નામાવલિઃ મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ઇત્યારબ્ધાયાઃ સહસ્રનામાવલ્યા

અઙ્ગભૂતા ।

ૐ બ્રહ્મજ્ઞાયૈ નમઃ ।

ૐ બ્રહ્મસુખદાયૈ ।

ૐ  બ્રહ્મણ્યાયૈ ।

 ૐ બ્રહ્મરૂપિણ્યૈ ।

ૐ સુમત્યૈ ।

ૐ સુભગાયૈ ।

ૐ સુન્દાયૈ ।

ૐ પ્રયત્યૈ ।

ૐ નિયત્યૈ ।

ૐ યત્યૈ ।
 

ૐ સર્વપ્રાણસ્વરૂપાયૈ ।
 lakshmi-stuti-lyrics-gujarati

ૐ સર્વેન્દ્રિયસુખપ્રદાયૈ ।

ૐ સંવિન્મય્યૈ ।

ૐ સદાચારાયૈ ।

ૐ સદાતુષ્ટાયૈ ।

ૐ સદાનતાયૈ ।

ૐ કૌમુદ્યૈ ।

ૐ કુમુદાનન્દાયૈ ।

ૐ ક્વૈ નમઃ ।

ૐ કુત્સિતતમોહર્યૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥


ૐ હૃદયાર્તિહર્યૈ નમઃ ।

ૐ હારશોભિન્યૈ ।

ૐ હાનિવારિણ્યૈ ।

ૐ સમ્ભાજ્યાયૈ ।

ૐ સંવિભાજ્યાયૈ ।

ૐ  આજ્ઞાયૈ ।

ૐ જ્યાયસ્યૈ ।

ૐ જનિહારિણ્યૈ ।

ૐ મહાક્રોધાયૈ ।

ૐ મહાતર્ષાયૈ ।

ૐ મહર્ષિજનસેવિતાયૈ ।
Lakshmi Kavach in gujarati
 

ૐ  કૈટભારિપ્રિયાયૈ ।

ૐ  કીર્ત્યૈ ।

ૐ કીર્તિતાયૈ ।

ૐ કૈતવોજ્ઝિતાયૈ ।

ૐ કૌમુદ્યૈ ।

ૐ શીતલમનસે ।

ૐ કૌસલ્યાસુતભામિન્યૈ ।

ૐ  કાસારનાભ્યૈ ।

ૐ કસ્યૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ તસ્યૈ નમઃ ।

 
ૐ યસ્યૈ ।

ૐ એતસ્યૈ ।

ૐ ઇયત્તાવિવર્જિતાયૈ ।

ૐ અન્તિકસ્થાયૈ ।

ૐ અતિદૂરસ્થાયૈ ।

ૐ હૃદયસ્થાયૈ ।

ૐ અમ્બુજસ્થિતાયૈ ।

ૐ મુનિચિત્તસ્થિતાયૈ ।

ૐ મૌનિગમ્યાયૈ ।

ૐ માન્ધાતૃપૂજિતાયૈ ।

ૐ મતિસ્થિરીકર્તૃકાર્યનિત્યનિર્વહણોત્સુકાયૈ । 
Lakshmi Stuti in gujarati
 

ૐ મહીસ્થિતાયૈ ।

ૐ મધ્યસ્થાયૈ ।

ૐ દ્યુસ્થિતાયૈ ।

ૐ અધઃસ્થિતાયૈ ।

ૐ ઊર્ધ્વગાયૈ ।

ૐ  ભૂત્યૈ ।

ૐ વીભૂત્યૈ ।

ૐ સુરભ્યૈ નમઃ ॥ ૬૦ ॥ૐ સુરસિદ્ધાર્તિહારિણ્યૈ નમઃ ।

ૐ અતિભોગાયૈ ।

ૐ  અતિદાનાયૈ ।

ૐ અતિરૂપાયૈ ।

ૐ અતિકરુણાયૈ ।

ૐ અતિભાસે ।

ૐ વિજ્વરાયૈ ।

ૐ વિયદાભોગાયૈ ।

ૐ વિતન્દ્રાયૈ ।

lakshmiji 8 name in gujarati with meaning

 

ૐ વિરહાસહાયૈ ।

ૐ શૂર્પકારાતિજનન્યૈ ।

ૐ શૂન્યદોષાયૈ ।

ૐ શુચિપ્રિયાયૈ ।

ૐ નિઃસ્પૃહાયૈ ।

ૐ સસ્પૃહાયૈ ।

ૐ નીલાસપત્ન્યૈ ।

ૐ નિધિદાયિન્યૈ ।


ૐ કુમ્ભસ્તન્યૈ ।

ૐ કુન્દરદાયૈ ।

ૐ  કુઙ્કુમાલેપિતાયૈ નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ કુજાયૈ નમઃ ।

ૐ શાસ્ત્રજ્ઞાયૈ ।

ૐ શાસ્ત્રજનન્યૈ ।

ૐ શાસ્ત્રજ્ઞેયાયૈ ।

ૐ શરીરગાયૈ ।

ૐ સત્યભાસે ।

ૐ સત્યસઙ્કલ્પાયૈ ।

Lakshmi-aarti-lyrics-in-gujarati


ૐ સત્યકામાયૈ ।

ૐ સરોજિન્યૈ ।

ૐ ચન્દ્રપ્રિયાયૈ ।

ૐ ચન્દ્રગતાયૈ ।

ૐ ચન્દ્રાયૈ ।

ૐ ચન્દ્રસહોદર્યૈ ।

ૐ ઔદર્યૈ ।

ૐ ઔપયિક્યૈ ।

ૐ  પ્રીતાયૈ ।

ૐ ગીતાયૈ ।

ૐ ઓતાયૈ ।


ૐ  ગિરિસ્થિતાયૈ ।

ૐ અનન્વિતાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ અમૂલાયૈ નમઃ ।

ૐ આર્તિધ્વાન્તપુઞ્જરવિપ્રભાયૈ ।

ૐ મઙ્ગલાયૈ ।

ૐ મઙ્ગલપરાયૈ ।

ૐ મૃગ્યાયૈ ।

ૐ મઙ્ગલદેવતાયૈ ।

ૐ કોમલાયૈ ।

ૐ મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

dhanteras-do-not-buy-this-item-gujarati

 

ઇતિ શ્રીલક્ષ્મ્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

  


In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 

એકાદશી ના દિવસે ગીતાજી નો આ સ્ત્રોત કર

વાથી જ્ઞાન સિદ્ધિ મેળવી ને પરમ પદ પામે છે


શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય માહાત્મ્ય કથા | Geeta Adhyay   


રાત્રે એકવાર શ્રી મહાલક્ષ્મીની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

હનુમાનજી રામ નામથી શરૂ થતો સ્ત્રોત છે દરેક કામમાં રક્ષણ આપે 

 

વાંચો "" હનુમાનજી વડવાનલ સ્ત્રોત ""  

 


 

શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ આ પાઠ કરવાથી તમામ પાપોમાંથી મુક્તિ થઈ વિષ્ણુ લોક પ્રાપ્તિ થાય છે  

 


 શુભ દિવસે શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ 


  """ શ્રી વિષ્ણ્વષ્ટકમ્   """ ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.   


દિવસે 5 મંત્ર હંમેશા કૃપા રહેશે હનુમાનજી અહી ક્લિક કરો.  

 

શ્રી હનુમાન દાદા નો આ પાઠ ચુડેલ મેલી ડાકાણ જિન સામે રક્ષણ મળે છે ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો.  

 

 રાત્રે એકવાર "" શ્રી મહાલક્ષ્મી"" ની 2 મિનિટ ની આ સ્તુતિ જરૂર કરો

 

""શ્રી ગણેશ બાવની""  ગુજરાતી લખાણ સાથે અહી ક્લિક કરો. 

 

In this description contains Amazon affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I'll receive a small commission.

 જય શ્રી કૃષ્ણ કોઈ બાબતે સંકોચ હોય તો અમારો સંપકૅ કરો. 👇👇👇