શુક્રવાર, 8 જાન્યુઆરી, 2021

શુક્રવારે કરો શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ | Mahalakshmi 108 Name Gujarati Lyrics | Okhaharan

શુક્રવારે કરો શ્રી મહાલક્ષ્મી માં ના ૧૦૮ નામ જાપ | Mahalakshmi 108 Name Gujarati Lyrics | Okhaharan॥ શ્રીલક્ષ્મ્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ૨ ॥

એષા નામાવલિઃ મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ઇત્યારબ્ધાયાઃ સહસ્રનામાવલ્યા

અઙ્ગભૂતા ।

ૐ બ્રહ્મજ્ઞાયૈ નમઃ ।

ૐ બ્રહ્મસુખદાયૈ ।

ૐ  બ્રહ્મણ્યાયૈ ।

 ૐ બ્રહ્મરૂપિણ્યૈ ।

ૐ સુમત્યૈ ।

ૐ સુભગાયૈ ।

ૐ સુન્દાયૈ ।

ૐ પ્રયત્યૈ ।

ૐ નિયત્યૈ ।

ૐ યત્યૈ ।
 

ૐ સર્વપ્રાણસ્વરૂપાયૈ ।
 lakshmi-stuti-lyrics-gujarati

ૐ સર્વેન્દ્રિયસુખપ્રદાયૈ ।

ૐ સંવિન્મય્યૈ ।

ૐ સદાચારાયૈ ।

ૐ સદાતુષ્ટાયૈ ।

ૐ સદાનતાયૈ ।

ૐ કૌમુદ્યૈ ।

ૐ કુમુદાનન્દાયૈ ।

ૐ ક્વૈ નમઃ ।

ૐ કુત્સિતતમોહર્યૈ નમઃ ॥ ૨૦ ॥


ૐ હૃદયાર્તિહર્યૈ નમઃ ।

ૐ હારશોભિન્યૈ ।

ૐ હાનિવારિણ્યૈ ।

ૐ સમ્ભાજ્યાયૈ ।

ૐ સંવિભાજ્યાયૈ ।

ૐ  આજ્ઞાયૈ ।

ૐ જ્યાયસ્યૈ ।

ૐ જનિહારિણ્યૈ ।

ૐ મહાક્રોધાયૈ ।

ૐ મહાતર્ષાયૈ ।

ૐ મહર્ષિજનસેવિતાયૈ ।
Lakshmi Kavach in gujarati
 

ૐ  કૈટભારિપ્રિયાયૈ ।

ૐ  કીર્ત્યૈ ।

ૐ કીર્તિતાયૈ ।

ૐ કૈતવોજ્ઝિતાયૈ ।

ૐ કૌમુદ્યૈ ।

ૐ શીતલમનસે ।

ૐ કૌસલ્યાસુતભામિન્યૈ ।

ૐ  કાસારનાભ્યૈ ।

ૐ કસ્યૈ નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ તસ્યૈ નમઃ ।

 
ૐ યસ્યૈ ।

ૐ એતસ્યૈ ।

ૐ ઇયત્તાવિવર્જિતાયૈ ।

ૐ અન્તિકસ્થાયૈ ।

ૐ અતિદૂરસ્થાયૈ ।

ૐ હૃદયસ્થાયૈ ।

ૐ અમ્બુજસ્થિતાયૈ ।

ૐ મુનિચિત્તસ્થિતાયૈ ।

ૐ મૌનિગમ્યાયૈ ।

ૐ માન્ધાતૃપૂજિતાયૈ ।

ૐ મતિસ્થિરીકર્તૃકાર્યનિત્યનિર્વહણોત્સુકાયૈ । 
Lakshmi Stuti in gujarati
 

ૐ મહીસ્થિતાયૈ ।

ૐ મધ્યસ્થાયૈ ।

ૐ દ્યુસ્થિતાયૈ ।

ૐ અધઃસ્થિતાયૈ ।

ૐ ઊર્ધ્વગાયૈ ।

ૐ  ભૂત્યૈ ।

ૐ વીભૂત્યૈ ।

ૐ સુરભ્યૈ નમઃ ॥ ૬૦ ॥ૐ સુરસિદ્ધાર્તિહારિણ્યૈ નમઃ ।

ૐ અતિભોગાયૈ ।

ૐ  અતિદાનાયૈ ।

ૐ અતિરૂપાયૈ ।

ૐ અતિકરુણાયૈ ।

ૐ અતિભાસે ।

ૐ વિજ્વરાયૈ ।

ૐ વિયદાભોગાયૈ ।

ૐ વિતન્દ્રાયૈ ।

lakshmiji 8 name in gujarati with meaning

 

ૐ વિરહાસહાયૈ ।

ૐ શૂર્પકારાતિજનન્યૈ ।

ૐ શૂન્યદોષાયૈ ।

ૐ શુચિપ્રિયાયૈ ।

ૐ નિઃસ્પૃહાયૈ ।

ૐ સસ્પૃહાયૈ ।

ૐ નીલાસપત્ન્યૈ ।

ૐ નિધિદાયિન્યૈ ।


ૐ કુમ્ભસ્તન્યૈ ।

ૐ કુન્દરદાયૈ ।

ૐ  કુઙ્કુમાલેપિતાયૈ નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ કુજાયૈ નમઃ ।

ૐ શાસ્ત્રજ્ઞાયૈ ।

ૐ શાસ્ત્રજનન્યૈ ।

ૐ શાસ્ત્રજ્ઞેયાયૈ ।

ૐ શરીરગાયૈ ।

ૐ સત્યભાસે ।

ૐ સત્યસઙ્કલ્પાયૈ ।

Lakshmi-aarti-lyrics-in-gujarati


ૐ સત્યકામાયૈ ।

ૐ સરોજિન્યૈ ।

ૐ ચન્દ્રપ્રિયાયૈ ।

ૐ ચન્દ્રગતાયૈ ।

ૐ ચન્દ્રાયૈ ।

ૐ ચન્દ્રસહોદર્યૈ ।

ૐ ઔદર્યૈ ।

ૐ ઔપયિક્યૈ ।

ૐ  પ્રીતાયૈ ।

ૐ ગીતાયૈ ।

ૐ ઓતાયૈ ।


ૐ  ગિરિસ્થિતાયૈ ।

ૐ અનન્વિતાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ અમૂલાયૈ નમઃ ।

ૐ આર્તિધ્વાન્તપુઞ્જરવિપ્રભાયૈ ।

ૐ મઙ્ગલાયૈ ।

ૐ મઙ્ગલપરાયૈ ।

ૐ મૃગ્યાયૈ ।

ૐ મઙ્ગલદેવતાયૈ ।

ૐ કોમલાયૈ ।

ૐ મહાલક્ષ્મ્યૈ નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

dhanteras-do-not-buy-this-item-gujarati

 

ઇતિ શ્રીલક્ષ્મ્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

લેખ સારો લાગ્યો હોય તો મિત્રો સાથે શેર કરો

દરરોજ આવા લેખ વાંચવા અમારો બોલ્ગ ફોલો કરો 

અમારી સાથે સોસીયલ મીડિયા માં જોડાવો  👇👇👇